Samenstelling

Bestuurders-vertegenwoordigers

 • Voorzitter Koenraad Dejonckheere

 • Ondervoorzitter Bart Wenes

 • Dr. Patrik Aerts

 • Dr. Joost Baert

 • Immanuel De Reuse

 • Nathanaëlle Kiekens

 • Nathalie Muylle ook voorzitter strategisch comité

 • Danny Persyn

 • Ann Stael

 • Frans Sercu

 • Christiaan Van den Bossche

 • Stefaan Vancoillie

 • Prof. Sofie Verhaeghe

 • Brecht Vermeulen

Leden met adviserende stem

 • Prof. dr. Renaat Peleman, afgevaardigde UZ Gent

 • Prof. dr. Chris Verslype, afgevaardigde Vlaams ziekenhuisnetwerk Leuven, ook voorzitter van comité Q&S van AZ Delta

Adviserende comités

Er zijn ook een aantal adviserende comités binnen de raad van bestuur. Hierin zetelen behalve leden van de raad van bestuur, directieleden, artsen en medewerkers van AZ Delta en externe personen. We verzamelen zo beter de kennis over bepaalde thema’s, we houden de thema ’s in kwestie hoog op de agenda en garanderen zo een diepgaand debat. Het gaat over de volgende comités:

 • auditcomité

 • strategisch comité

 • financieel comité

 • Q&S-comité (Quality & Safety)

Directiecomité

Opdracht

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van AZ Delta. Dit betekent:

 • alle handelingen die niet behoren tot de (wettelijke) taken van de raad van bestuur

 • de uitvoering van de goedgekeurde beleidsplannen

 • de aanwending van de goedgekeurde budgetten

 • de aanwerving van het goedgekeurd personeelseffectief

 • alle beslissingen en handelingen die nodig zijn voor de dagelijkse werking van het ziekenhuis

Er is ook een:

 • auditcomité

 • remuneratiecomité

 • strategisch comité

 • financieel comité

 • Q&S-comité

 • strategisch bouwcomité

Team

Het directiecomité vergadert wekelijks op dinsdag.

 • Johan Hellings, dagelijks bestuurder, algemeen directeur, voorzitter directiecomité

 • Dr. Luc Harlet, medisch directeur

 • Herman Annaert, directeur infrastructuur en technieken

 • Peter De Jaegere, directeur IT en data

 • Joline Goossens, directeur kwaliteit

 • Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur

 • Rebecca Puissant, financieel-administratief directeur

 • Dirk Van de Velde, HR-directeur

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de vzw AZ Delta bestaat uit afgevaardigden van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw, het OCMW Roeselare en de stad Roeselare.

De algemene vergadering heeft haar wettelijke taken en komt in principe 1 maal per jaar samen voor volgende zaken:

 • de wijziging van de statuten

 • de ontbinding van de vereniging

 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

 • de verlenging van de duur van de vereniging

 • de toetreding van nieuwe leden

 • de uitsluiting van leden

 • de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging, in het geval een bezoldiging wordt toegekend

 • de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren

 • de goedkeuring van de beleidsplannen en jaarverslagen

 • de goedkeuring van de begroting en jaarrekeningen.

Ondernemingsraad/CPBW

De ondernemingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever en de medewerkers. De medewerkers in die raad worden om de 4 jaar door de medewerkers verkozen bij de sociale verkiezingen. De ondernemingsraad geeft advies over de arbeidsvoorwaarden en deorganisatie en beslist over de opstel­ling en wijziging van het arbeidsreglement en de vakantieregeling. Tot slot ziet de raad toe op de toepassing van de sociale wetgeving.

Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Het comité is samengesteld uit een delegatie van de werkgever en een afvaardiging van de medewerkers. Die afgevaardigden van de medewerkers worden door de medewerkers verkozen in de vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Ook de bedrijfsarts van de externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het hoofd van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk maken deel uit van dit comité.

Er bestaat een CPBW op alle campussen, dus zowel in Menen en Torhout als in Brugsesteenweg Roeselare en Rumbeke. Het comité zorgt voor het welzijn van de medewerkers.

Vakbondsdelegatie

De erkende vakbonden duiden de vertegenwoordigers aan om deel uit te maken van de vakbondsdelegatie. Zij waakt over de toepassing van de sociale wetgeving, de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement.

Laatst aangepast: 28 juni 2024