Een ethisch overleg


Ethische vragen dringen zich bijvoorbeeld op wanneer voorgestelde behandelingsopties niet stroken met de waarden of wensen van de patiënt.
Omgekeerd kunnen patiënten verwachtingen koesteren die niet stroken met de waarden van familieleden of met hoe de zorgverlener zijn taak ziet.
Daarnaast kan men geconfronteerd worden met ethische kwesties die te maken hebben met de zorg bij het levensbegin of -einde, de vraag wanneer een behandeling nog zinvol is of niet, tegenstrijdige meningen over wat in het beste belang van de patiënt is... Als je met dergelijke ethische vragen worstelt, kan je te rade gaan bij de ethica van ons ziekenhuis. Zij biedt ondersteuning aan patiënten/patiëntenvertegenwoordigers, familieleden, zorgverleners of medewerkers, die nood hebben aan een open en informeel gesprek over een ethische kwestie. Het is de bedoeling deze ondersteuning toegankelijk en laagdrempelig te maken. Dit is ook gratis en strikt vertrouwelijk. Indien wenselijk, wordt de ethische vraag voorgelegd aan de commissie medische ethiek. Ook hier wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Moreel kompas

In AZ Delta streven we naar grondig ethisch overleg bij morele dilemma’s. Dilemma’s komen voor wanneer het zoeken naar ‘goede zorg’ voor een bepaalde patiënt niet eenduidig is.
We gebruiken hiervoor een methodiek die ontwikkeld is door de commissie medische ethiek: het ‘moreel kompas’. Het betreft een stappenplan waarbij voor elk van de handelopties de gevolgen, belangen en waarden van de patiënt worden afgewogen tegen andere overwegingen.
Verpleegkundigen en artsen worden opgeleid om het kompas in eigen team te gebruiken.
Voor acute dilemma’s wordt steeds bijstand gegeven vanuit de commissie.Er worden ook vormingen aangeboden aan medewerkers en artsen om met het moreel kompas te werken. Er zijn 9 moderatoren opgeleid die een ethisch overleg op dienst kunnen begeleiden.

Een ethisch overleg aanvragen

  • Patiënten/patiëntvertegenwoordigers en familieleden

    kunnen een overleg aanvragen door zelf rechtstreeks contact op te nemen met de ethica of de voorzitter van de commissie medische ethiek. ​

  • Ook

    artsen, verpleegkundigen en medewerkers

    kunnen een overlegmoment aanvragen als ze voor ethisch geladen problemen of vragen staan die ze ter discussie willen voorleggen.

De ethica An Ravelingien is te bereiken op

De voorzitter van de commissie, dr. Natasha Cornelis, kan je bereiken

Laatst aangepast: 28 juni 2024