You are here

Vergoedingen en premies

Haard-en standplaatsvergoeding

Dit zijn weddetoeslagen vastgelegd in de barema’s van het paritaire comité die volgens vaste criteria worden uitbetaald.  Om deze toeslag te kunnen ontvangen dient een verklaring op eer te worden ondertekend. Wijzigingen binnen het gezin die invloed kunnen hebben op de betaling van deze toelage, moeten zo vlug mogelijk worden meegedeeld aan de personeelsdienst. Het aanvraagformulier kan je terugvinden op intranet- personeelsinfo- formulieren.

Toeslagen en premies

Sectoraal zijn er verschillende toeslagen voor onregelmatige prestaties waarmee het loon wordt verhoogd (zie overzichtstabel). Bij samenloop van verschillende toeslagen wordt steeds de hoogste toeslag uitbetaald (geen cumul). De uitbetaling van de toeslagen gebeurt samen met het loon.

Avondwerk: prestaties tussen 19 uur en 20 uur 20% toeslag
Prestaties op een betaalde feestdag 56% toeslag
Nachtwerk (20:00-06:00) 35% toeslag
Nachtwerk op een betaalde feestdag 56% toeslag
Onderbroken dienst: gespiltste dienst waar min. 4 uur tussen beide delen ligt 50% toeslag
Zaterdagwerk 26% toeslag
Zondagwerk 56% toeslag

Naast de betaling van de toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn er bij AZ Delta een aantal specifieke vergoedingen (D9 vergoeding, oproeppremie en wachtvergoeding). De afspraken hierover kan je nalezen in de cao arbeids- en loonvoorwaarden AZ Delta (intranet – personeesdienst – procedures).

Premie bijzondere beroepsbekwaamheid en bijzondere beroepstitel

Als je beschikt over een beroepstitel of beroepsbekwaamheid, dan kan hieraan een premie verbonden zijn. Zie voorwaarden hieronder. De titel wordt bewaard in het personeelsdossier op de personeelsdienst.

Voorwaarden

houder zijn van de titel

EN effectief werken op een erkende dienst, functie of zorgprogramma

EN de dienst, functie of zorgprogramma moet in het specialisme voorzien

Referteperiode 1/9 van het voorgaand jaar tot en met 31/8 van het huidige jaar
Tijdstip van betalen met het loon van de maand september
Rekenregels Financiering voor periodes van dienstactiviteit en gelijkgestelde periodes betaald door de werkgever

Vakantiegeld

De berekening en betaling van het enkel (vakantiedagen) en dubbel vakantiegeld gebeurt zoals wettelijk vastgelegd verschillend voor arbeiders en bedienden en is gekoppeld aan het recht op wettelijke vakantie.

Voor de arbeiders bedraagt het vakantiegeld 15,38% van het loon van het vakantiedienstjaar aan 108%. Zowel het dubbel vakantiegeld  als het enkel vakantiegeld (vakantiedagen) worden uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Dit gebeurt telkens in mei of juni.

Werk je als bediende, dan wordt de wedde bij het opnemen van vakantiedagen gewoon doorbetaald door de werkgever. Dit is het enkel vakantiegeld. Daarnaast wordt het dubbel vakantiegeld, gelijk aan 92% van de normale maandwedde, door de werkgever uitbetaald begin juli (samen met het maandloon van de maand juni).

Eindejaarspremie en attractiviteitspremie

In de maand december krijgen de medewerkers van het ziekenhuis een eindejaarspremie uitbetaald. De premie bestaat uit en vast gedeelte en een variabel gedeelte. In 2015 bedroeg het vast gedeelte 333,62 euro (pro rata deeltijders). Het variabel gedeelte is 2,5 % berekend op het met 12 vermenigvuldigde loon van oktober.

Hiernaast wordt samen met het maandloon van november een attractiviteitspremie uitbetaald. De attractiviteitspremie bestaat eveneens uit een vast en een variabel gedeelte. In 2015 bedroeg het vast deel van de attractiviteitspremie 629,47 euro. Het variabel gedeelte bedraagt  0,53% van het geïndexeerde brutojaarloon.

Het bedrag van deze premies wordt berekend volgens de tewerkstelling tijdens de referteperiode die loopt vanaf 1 januari tot 30 september van het lopend kalenderjaar. Iedere gepresteerde of gelijkgestelde maand geeft recht op 1/9e van de premie. Voor de deeltijdse medewerkers wordt de premie berekend pro rata de arbeidsduur in de loop van de referteperiode. Let wel : de premie wordt niet uitbetaald in volgende gevallen :

  • voor prestaties verricht in het raam van een vervangingscontract voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer de premie ontvangt
  • aan medewerkers die ontslagen worden om dringende reden
  • voor prestaties verricht in het kader van een studentencontract.