You are here

Vergoedingen en premies

Haard-en standplaatsvergoeding

Dit zijn weddetoeslagen vastgelegd in de barema’s van het paritaire comité die volgens vaste criteria worden uitbetaald.  Om deze toeslag te kunnen ontvangen dient een verklaring op eer te worden ondertekend. Wijzigingen binnen het gezin die invloed kunnen hebben op de betaling van deze toelage, moeten zo vlug mogelijk worden meegedeeld aan de personeelsdienst. Het aanvraagformulier kan je terugvinden op intranet- personeelsinfo- formulieren.

Toeslagen en premies

Sectoraal zijn er verschillende toeslagen voor onregelmatige prestaties waarmee het loon wordt verhoogd (zie overzichtstabel). Bij samenloop van verschillende toeslagen wordt steeds de hoogste toeslag uitbetaald (geen cumul). De uitbetaling van de toeslagen gebeurt samen met het loon.

Avondwerk: prestaties tussen 19 uur en 20 uur 20% toeslag
Prestaties op een betaalde feestdag 56% toeslag
Nachtwerk (20:00-06:00) 35% toeslag
Nachtwerk op een betaalde feestdag 56% toeslag
Onderbroken dienst: gespiltste dienst waar min. 4 uur tussen beide delen ligt 50% toeslag
Zaterdagwerk 26% toeslag
Zondagwerk 56% toeslag

Naast de betaling van de toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn er bij AZ Delta een aantal specifieke vergoedingen (D9 vergoeding, oproeppremie en wachtvergoeding). De afspraken hierover kan je nalezen in de cao arbeids- en loonvoorwaarden AZ Delta (intranet – personeesdienst – procedures).

Premie bijzondere beroepsbekwaamheid en bijzondere beroepstitel

Als je beschikt over een beroepstitel of beroepsbekwaamheid, dan kan hieraan een premie verbonden zijn. Zie voorwaarden hieronder. De titel wordt bewaard in het personeelsdossier op de personeelsdienst.

Voorwaarden

houder zijn van de titel

EN effectief werken op een erkende dienst, functie of zorgprogramma

EN de dienst, functie of zorgprogramma moet in het specialisme voorzien

Referteperiode 1/9 van het voorgaand jaar tot en met 31/8 van het huidige jaar
Tijdstip van betalen met het loon van de maand september
Rekenregels Financiering voor periodes van dienstactiviteit en gelijkgestelde periodes betaald door de werkgever

Vakantiegeld

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld betaald door de rijksdienst jaarlijkse vakantie (RJV) in mei. Zij krijgen zowel het enkel vakantiegeld (loon voor de dagen dat je effectief verlof neemt) als het dubbel vakantiegeld (extra vakantiepremie) betaald door de RJV, dit brengt met zich mee dat zij geen loon krijgen op de dagen dat zij verlof nemen. Als arbeider bedraagt je bruto vakantiegeld 15,38% van wat je in totaal bruto verdiend hebt tijdens het vorige kalenderjaar – ook wel het vakantiedienstjaar genoemd.

Voor een bediende wordt het enkel- en het dubbel vakantiegeld betaald door de werkgever. Als een bediende verlof neemt, krijgt men het loon verder betaald gedurende de geplande verlofdagen (= het enkel vakantiegeld). Samen met het loon van juni wordt het dubbel vakantiegeld uitbetaald (92% van het bruto maandloon).

Eindejaarspremie en attractiviteitspremie

Halverwege december krijgen de medewerkers van het ziekenhuis een eindejaarspremie uitbetaald. De eindejaarspremie bestaat uit een vast bedrag van €1.611,77 (2022) aangevuld met een variabel gedeelte van 3,03% van het bruto jaarloon.

Het bedrag van deze premies wordt berekend volgens de tewerkstelling tijdens de referteperiode die loopt vanaf 1 januari tot 30 september van het lopend kalenderjaar. Iedere gepresteerde of gelijkgestelde maand geeft recht op 1/9e van de premie. Voor de deeltijdse medewerkers wordt de premie berekend pro rata de arbeidsduur in de loop van de referteperiode. Let wel: de premie wordt niet uitbetaald in volgende gevallen:

  • voor prestaties verricht in het raam van een vervangingscontract voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer de premie ontvangt.
  • aan medewerkers die ontslagen worden om dringende reden.
  • voor prestaties verricht in het kader van een studentencontract.