You are here

Medische oncologie: systemische therapie

Chemotherapie blijft een belangrijke rol spelen binnen de behandeling van maligne gliale tumoren. De beslissing tot al dan niet toevoegen van chemotherapie aan de behandeling hangt onder andere af van het type tumor (moleculair profiel bepaald met NGS), de uitgebreidheid van de resectie, de leeftijd en de neurologische status van de patiënt. Het meest gebruikte product is Temozolomide (Temodal°) peroraal.

Bij hooggradige maligne gliale tumoren zoals het glioblastoma multiforme is de klassieke nabehandeling (na ingreep of biopsie) een combinatie van 3-6 weken durende concomitante radiochemotherapie gevolgd door zes cycli Temodal in monotherapie. Dit schema, STUPP-schema genoemd, verhoogt bij het glioblastoma, in vergelijking met radiotherapie alleen, de 2-jaars overleving van 11 naar 27% en de 5-jaarsoverleving van 2 naar 11%.

Bij de laaggradige gliale tumoren doet toevoegen van chemotherapie aan radiotherapie de mediane overleving met ongeveer zes jaar toenemen (RTOG 9802 trial).

Naast klassieke chemotherapie beginnen ook doelgerichte behandelingen een rol te spelen. Door uitgebreide NGS-bepaling op maligne gliale tumoren kunnen soms zeldzame afwijkingen opgespoord worden waarvoor gerichte therapieën bestaan met dikwijls een belangrijk overlevingsvoordeel voor de patiënt. Voorbeeld hiervan is het NTRK-fusiegen en de BRAF-mutatie

Ook bij de behandeling van hersenmetastasen, vooral van borstkanker, melanoom en niet-kleincellige longkanker, nemen innovatieve systemische behandelingen een steeds grotere plaats in.

Zo kunnen kleine asymptomatische of minimaal symptomatische hersenmetastasen bij het maligne melanoom in eerste instantie behandeld worden met immuuntherapie of bij aanwezigheid van een BRAF-mutatie met de combinatie van een perorale BRAF + MEK-inhibitor en dit in plaats van radiotherapie en/of chirurgie. Bij grote en/of symptomatische metastasen is een lokale behandeling (chirurgie en of radiotherapie) te verkiezen.

Bij het Her2/Neu gemetastaseerd borstcarcinoom beschikken we recent over de combinatie van Tucatininb peroraal (tyrosine kinaseremmer) met Xeloda en Herceptin. De Her2climb-trial toont bij patiënten met actieve hersenmetastasen een verdubbeling van de intracraniale respons rate en overal survival benefit van >6 maanden.