You are here

Medische oncologie: systemische therapie

Endometriumcarcinoom

Sinds enkele decennia was de systemische behandeling van het endometriumcarcinoom beperkt tot hormonale therapie (progestagenen, tamoxifen, aromatase inihibitoren) en chemotherapie (carboplatin-paclitaxel, adriamycine). Sinds februari 2022 is een innovatieve behandeling mogelijk wanneer er zich progressief of herval voordoet na vroegere platinum bevattende chemotherapie. Lenvatinib in combinatie met Pembrolizumab Lenvatinib (Lenvima°) is een perorale proteïnekinaseremmer die de groei van kankercellen afremt. Pembrolizumab (Keytruda°) stimuleert als checkpoint-inhibitor ons immuunsysteem (immuuntherapie) en is een geneesmiddel dat sinds een 6-tal jaar bij meer en meer tumortypes efficiënt is gebleken. Deze behandeling verbetert zowel de ziektevrije als globale overleving.

Bij het vroegtijdig endometriumcarcinoom kan via doorgedreven moleculair onderzoek door middel van next generation sequencing (NGS) in ons laboratorium moleculaire diagnostiek, beter worden bepaald tot welke risicogroep de tumor behoort: een laag risico, intermediair risico, hoog intermediair risico of hoog risico. Hiervoor worden POLEmutaties, mismatch repair deficiënties (MMRd) en p53afwijkingen opgespoord. Deze nieuwe risicoclassificatie is bepalend voor de therapeutische aanpak. Zo wordt bij een hoogrisicotumor postoperatieve chemotherapie voorgesteld al dan niet in combinatie met radiotherapie.

Ovariumcarcinoom

Chemotherapie wordt sinds enkele decennia frequent toegepast zowel als deel van de primaire aanpak als in de recidief setting. Daarnaast is sedert 10 jaar bevacizumab (Avastin°) in gebruik enerzijds bij de primaire aanpak van een stadium IV-tumor  en anderzijds bij het recidief.

De laatste jaren zijn er een toenemend aantal indicaties om PARP-inhibitoren aan te wenden. Olaparib (Lynparza°) is een peroraal geneesmiddel. Eerst was er terugbetaling als onderhoudsbehandeling na respons op chemotherapie bij het gerecidiveerd ovariumcarcinoom met een BRCA-mutatie. In 2020 werd goedkeuring bekomen als onderdeel van de eerstelijnsbehandeling na beëindigen van chemotherapie bij tumoren met een BRCA-mutatie. Sinds oktober 2021 is niraparib (Zejula°) terugbetaald als onderhoudsbehandeling na eerstelijnschemotherapie en dit bij geselecteerde patiënten met een ovariumtumor in stadium III en IV, onafhankelijk van de BRCA-status.

Cervixcarcinoom

Bij het niet-gemetastaseerd cervixcarcinoom is er al lange tijd behandeling met gecombineerde chemoradiotherapie mogelijk.

In recidief setting wordt klassiek chemotherapie gebruikt al dan niet in combinatie met bevacizumab (angiogeneseremmer). De efficiëntie hiervan is eerder beperkt. Recent is er vooruitgang geboekt gezien een grote fase 3-studie een overlevingsvoordeel aantoont bij het gebruik van immuuntherapie (pembrolizumab) in combinatie met chemotherapie tov chemotherapie alleen. Pembrolizumab is sinds april 2022 ter beschikking via een medical need programma.

beeld