You are here

Respiratoire oncologie

Zowel de diagnostiek als behandeling van longkanker zijn de voorbije jaren snel geëvolueerd. De verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor longkankerpatiënten hebben ervoor gezorgd dat telkens de meest innovatieve en beste nieuwe technieken en expertise kunnen ingezet worden.
Naast de technische innovaties werd ook de zorgorganisatie, paramedische omkadering en communicatie met patiënt en de huisarts geoptimaliseerd, met gunstig effect op de outcomes. Het aanbod aan klinische studies wordt op permanente basis geactualiseerd en uitgebreid.In de toekomst zal ook verder ingezet worden op een nog actievere patiëntenparticipatie in het zorgproces, alsook op benchmarking met andere centra.

Pathologie

taartdiagram longkankergevallen

Elk jaar wordt bij 175 tot 200 nieuwe patiënten longkanker vastgesteld en behandeld in AZ Delta. Deze schaalgrootte laat ons toe om te subspecialiseren, om te werken via een zorgpad, om up-to-date te blijven qua aanpak van complexe pathologie en om door de overheid opgelegde erkenningen en volumecriteria te behalen. Het biedt ook de mogelijkheid om nieuwe behandelingen binnen klinische studies aan te bieden.

Bij de meerderheid van de patiënten wordt de diagnose gesteld als de ziekte al in een gevorderd stadium is (wat overal ter wereld zo is). De hoop is dat als de screening voor longkanker geïmplementeerd wordt in Vlaanderen, er dan meer longtumoren in een vroeger stadium van de ziekte zullen vastgesteld worden.

Aanbod aan behandelingen

Voor longtumoren die in een vroegtijdig stadium vastgesteld worden is een in opzet curatieve behandeling mogelijk. Doorgaans is dit een chirurgische resectie, waarvoor in samenwerking met de thoraxchirurgen dr. Mandeville en dr. Lesaffer een zorgpad longkankerchirurgie uitgewerkt werd. Voor patiënten die om reden van comorbiditeit niet in aanmerking komen voor een heelkundige resectie is er een goed alternatief, met name hooggedoseerde thoracale radiotherapie. Dit kan nu al vaak door middel van stereotactische radiotherapie, wat als voordeel heeft voor de patiënt dat er veel minder bestralingssessies nodig zijn.

Voor de lokaal gevorderde stadia wordt frequent multimodale therapie toegepast zoals chemotherapie-radiotherapie en dikwijls adjuvante immuuntherapie, alsook inductie chemo(radio)therapie gevolgd door heelkunde.

Voor de gevorderde stadia van longkanker wordt vaak een systemische behandeling toegepast, met name immuuntherapie, chemotherapie of een combinatie van beide. Een aantal patiënten komt in aanmerking voor een perorale 'targeted therapy', met name als er specifieke mutaties teruggevonden worden.

Naast de klassieke behandelingen is er binnen de dienst longziekten ook een ruim aanbod van behandelingen binnen klinische studies, waarbij de meest innovatieve behandelingen onderzocht worden. 

Praktische info respiratoire oncologie

Enkele innovatieve topics

Moleculaire diagnostiek - met oog op doelgerichte therapie
Longkankerchirurgie - hoofdzakelijk thoracoscopie
Radiotherapie - nieuwe techniek
Kwaliteitsregistratie - complicaties en mortaliteit

Meer info over het zorgpad longtumoren