You are here

Commissie medische ethiek

Medische zorg en ethiek

AZ Delta wil een professionele en persoonsgerichte zorg aanbieden. Ethisch verantwoorde zorg betekent dat de zorg zo goed mogelijk is afgestemd op de persoon van de patiënt. Er is aandacht voor de lichamelijke, de psychische, de relationele en de sociale aspecten van de zorg. Ook de zingeving bij de patiënt is belangrijk.

De commissie voor medische ethiek geeft  adviezen over belangrijke aspecten van de zorg, ondersteunt de bespreking van concrete gevallen in verband met de ethische problematiek en onderzoekt voorafgaand de experimenten met nieuwe therapieën.
Deze commissie komt elke derde maandag van de maand samen. Als je een verzoek tot advies hebt, mag je contact opnemen met de voorzitter, dr. Natasha Cornelis via natasha.cornelis@azdelta.be 

Opdrachten commissie medische ethiek

1. Toetsings- en adviesopdracht bij klinische studies bij patiënten.

Dergelijke klinische studies kunnen binnen het ziekenhuis niet opstarten zonder de goedkeuring van de commissie medische ethiek. De commissie onderzoekt of de vereiste voorwaarden zijn vervuld en gaat ook na of de patiënt voldoende, juiste en begrijpelijke informatie krijgt.

2. Opmaak van ethische richtlijnen.

De commissie stelt werkdocumenten en ethische richtlijnen op die betrekking hebben op  de behandeling van patiënten. Deze richtlijnen worden intern voor alle medewerkers gepubliceerd en de toepassing ervan wordt opgevolgd. De commissie werkt hiervoor nauw samen met de medische raad. 

3. Begeleidende en raadgevende opdracht m.b.t. individuele ethische aspecten van de zorg.

De commissie vervult  een adviserende en ondersteunende rol bij beslissingen over individuele hulpvragen.  Bij de uitvoering van deze opdracht worden de volgende zaken gewaarborgd:

  • Zowel artsen, personeelsleden, patiënten/patiëntenvertegenwoordiger, als families kunnen zich richten tot de commissie medische ethiek om advies te vragen in verband met bepaalde (medisch)-ethische aspecten van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen. Zij nemen hiervoor het best contact op met de voorzitter of met de ethica.
  • De vraag komt  op de agenda van de eerstvolgende maandelijkse vergadering of vroeger als er een dringend advies nodig is (ad hoc).
  • De anonimiteit van de vraagsteller en/of betrokken patiënt wordt expliciet gewaarborgd. Deze geheimhouding is juridisch verplicht. De notulen van de vergadering zijn strikt vertrouwelijk.  Enkel de vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag van het besproken onderwerp.
  • De commissie formuleert in principe geen bindend antwoord, maar reikt een advies aan. Dit advies wordt steeds geformuleerd na het inwinnen van de nodige informatie en na multidisciplinair overleg tussen o.a. medici, paramedici, jurist, ethicus, apotheker, verpleegkundigen.

4. Ethische toets

De commissie voert een ethische toets uit voorafgaandelijk aan alle beleidsbeslissingen met grote medische-ethische impact voor de patiënten.

5. Vormingsopdracht

De commissie organiseert zelf en ondersteunt vormingen ethiek voor alle medewerkers van AZ Delta.

Wie heeft er zitting in het medisch comité van AZ Delta?

Info: voorzitter commissie medische ethiek AZ Delta, 26 januari 2024