You are here

Algemene vergadering

Opdracht

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de algemene vergadering van de vzw AZ Delta uit afgevaardigden van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw, het OCMW Roeselare en de stad Roeselare.

De algemene vergadering heeft haar wettelijke taken en komt in principe 1 maal per jaar samen voor volgende zaken:

  • de wijziging van de statuten
  • de ontbinding van de vereniging
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
  • de verlenging van de duur van de vereniging
  • de toetreding van nieuwe leden
  • de uitsluiting van leden
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging, in het geval een bezoldiging wordt toegekend
  • de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren
  • de goedkeuring van de beleidsplannen en jaarverslagen
  • de goedkeuring van de begroting en jaarrekeningen