You are here

Nieuwe organisatie

Algemene vergadering

De algemene vergadering die geïnstalleerd werd eind 2014 telt 42 leden. Naast de leden van de raad van bestuur maken ook huisartsen, patiënten, vertegenwoordigers van scholen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzekeraars en het palliatief netwerk deel uit van de vergadering. Zo krijgen diverse stakeholders een stem in het beleid van ons ziekenhuis.

Raad van bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor de globale werking van het ziekenhuis ligt bij de raad van bestuur

Medische raad

De nieuwe medische raad is een afvaardiging van alle artsen die in het ziekenhuis aan de slag zijn en trad in werking begin 2015. De medische raad vervult een belangrijke rol in de ziekenhuiswerking.

New deal met de artsen

We onderhandelden met de artsen nieuwe akkoorden waarin we de wederzijdse engagementen vastleggen en we investeren in een goede samenwerking. Die onderhandelingen tussen de medische raad en de raad van bestuur zijn in overeenstemming met de ziekenhuiswetgeving.

Dit omvat

  • een nieuwe algemene regeling
  • een nieuwe financiële regeling tussen ziekenhuis en de artsen
  • een nieuw medisch reglement
  • nieuwe contracten

Elke medische dienst maakt een medisch beleidsplan op. Dit beleidsplan concretiseert de ambities, aansluitend op het medisch-strategisch plan en helpt zo mee AZ Delta uit te bouwen tot een ziekenhuis waar topzorg aan de patiënt wordt aangeboden.

Hospital Governance Charter

We hebben een mooi uitgewerkt Governance Charter, waarin onze visie over besturen toegelicht wordt.
Alles start bij een strategisch plan dat vervolgens geconcretiseerd wordt, rekening houdend met de input van alle betrokkenen zoals patiënten, huisartsen, ziekenfondsen, andere zorginstanties in de regio. Dit krijgt vorm in beleidsplannen met duidelijke afspraken en taken. Een correcte en transparante opstelling is het uitgangspunt. Maatschappelijke verantwoording afleggen is het sleutelwoord. 

Verloningsbeleid

Zoals in het Hospital Governance Charter bepaald is, volgt AZ Delta voor de verloning van directieleden de principes die beschreven worden in de nota ‘Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector’ (minister. G. Bourgeois – Vlaamse Regering 2012). Alle directieleden, uitgezonderd de medisch directeur, zijn aan het ziekenhuis verbonden met een arbeidsovereenkomst.

Er is in het Hospital Governance Charter ook vastgelegd dat er transparant gerapporteerd wordt over het totaal bedrag aan bestuurdersvergoedingen. Voor 2015 bedraagt het totaal bedrag 275.326,04 euro (exclusief sociale bijdragen en btw).