You are here

Toegang voor externe zorgverleners

Wie kan uw dossier raadplegen?

Soms kan het nodig zijn dat de gegevens over uw gezondheid waar het ziekenhuis over beschikt, kunnen worden geraadpleegd door zorgverleners die u behandelen buiten het ziekenhuis.Via het zorgportaal kunnen gegevens veilig worden gedeeld met deze zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Op het zorgportaal kan momenteel enkel uw huisarts zich registreren als uw zorgverlener.
In een latere fase zal het raadplegen van uw dossier ook mogelijk zijn voor uw apotheker, kinesist, of andere zorgverlener die u behandelt. De zorgverlener krijgt slechts toegang tot dat deel van het dossier dat voor hem/haar relevant is in het kader van uw behandeling. U kiest dan zelf welke zorgverlener u toegang verleent, en welke gegevens hij of zij kan raadplegen.

Deze gegevens laten toe uw gezondheidstoestand correct in te schatten. Zowel bij routineonderzoeken als in noodsituaties is het belangrijk dat u de juiste zorg krijgt. Op die manier kan informatie worden gedeeld over de zorg en opvolging na een behandeling, resultaten van onderzoeken, allergieën…  of kan snel en eenvoudig een afspraak worden gemaakt bij een specialist in het ziekenhuis.

Toestemming voor inzage

Deze informatie-uitwisseling kan enkel gebeuren wanneer u als patiënt hiervoor uw expliciete toestemming geeft. 

U kunt deze toestemming geven: 

Het is van belang dat deze toestemming in AZ Delta geregistreerd is, om uw huisarts toegang te geven tot uw dossier in het zorgverlenersportaal.

U kunt deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Meer info privacy

Wenst u meer informatie?