You are here

Levensbeschouwelijke diversiteit

Door de secularisering van en diversiteit in onze samenleving is het Vlaamse levensbeschouwelijke landschap de voorbije vijftig jaar sterk veranderd. Waar de Katholieke Kerk eerder het sociaal en ethisch weefsel vormde en geborgenheid bood aan de meeste burgers, moet ze nu haar plaats zoeken (en delen) in een diverse, geïndividualiseerde, multiculturele samenleving. De vraag stelt zich, ook voor ons ziekenhuis, hoe we met deze ontzuiling en diversiteit moeten omgaan.

Voor de fusie waren de verschillende campussen oorspronkelijk geïnspireerd door het bijbels-christelijk mens- en wereldbeeld. Hierbij gaat men ervan uit dat mensen geroepen zijn om in zorg voor mekaar en in solidariteit met de zwakken, een maatschappij op te bouwen waarin iedereen gelukkig kan zijn. De evoluties in onze samenleving zijn evenwel van die aard dat dit bijbels-evangelisch wereldbeeld niet meer het exclusieve referentiekader is om dit doel na te streven.

Actief pluralisme

AZ Delta wil zich profileren als eigentijds ziekenhuis in een snel veranderende samenleving en vindt daarbij het aannemen van een actief-pluralistische houding belangrijk. Bij een ‘actief’ pluralistische houding staat het actief bevorderen van dialoog tussen en over diverse levensbeschouwingen centraal (versus het wederzijds louter gedogen van het bestaan van andere levensbeschouwingen, godsdiensten, culturen). Het gaat verder dan ‘passief pluralisme’, dat eerder staat voor tolerantie en wederzijdse niet-inmenging (passief respect). Volgens een passief pluralistisch denkkader is het ziekenhuis een neutrale ruimte en is er geen plaats voor religieuze identiteit en symboliek, ongeacht de eigen traditie of voorkeur.

Actief pluralisme strookt met de missieverklaring van het ziekenhuis (o.m. met de nadruk die er gelegd wordt op patiëntgerichtheid). Het volgt ook uit het emancipatorische karakter en de inhoudelijke bepalingen van de ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’, die de menselijke waardigheid en zelfbeschikking van de patiënt waarborgt. Hierbij moeten we een actieve pluralistische houding wel als voorwaardelijk interpreteren: de uitingen ervan mogen niet strijdig zijn met fundamentele en onvervreemdbare basisrechten, zoals voorzien in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), en de dagelijkse werking en doeleinden van AZ Delta.Bovendien kiest AZ Delta heel uitdrukkelijk om binnen dit pluralistisch kader niet af te bouwen op de oorspronkelijke basisprincipes van zorg en solidariteit.