You are here

Ethische uitgangspunten

AZ Delta heeft als kerndoelstelling hoogwaardige zorg te leveren binnen een duidelijk ethisch kader. Dit omvat de verschillende niveaus van de ziekenhuiswerking en is geënt op 5 uitgangspunten.

1. De patiënt staat centraal in onze zorgverlening

AZ Delta streeft naar hoogwaardige zorg voor elke patiënt, vanaf het eerste contact tot en met de nazorg.

Met 'hoogwaardige zorg' verwijzen we naar zorg die

 • effectief
 • veilig
 • toegankelijk
 • tijdig
 • efficiënt
 • continu
 • geïntegreerd
 • en afgestemd is op de behoeften van de patiënt.​

De zorg gaat niet enkel over het medische, maar houdt ook rekening met de relationele, sociale en levensbeschouwelijke context.
We beschouwen de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) als een gelijkwaardige partner die actief mee bepaalt welke zorg het beste beantwoordt aan zijn/haar noden en vragen. De zorgverlener geeft de patiënt de nodige informatie om tot weloverwogen beslissingen te kunnen komen. De patiënt kan nadenken over de voorgestelde behandeling en de functie, waarde en gevolgen ervan voor zijn/haar levensvisie en levenskwaliteit. 

De dialoog over de zorg wordt gestimuleerd in een wederzijdse en respectvolle relatie tussen patiënt en zorgverlener.

2. Iedere persoon is gelijkwaardig

AZ Delta benadrukt de waarde van een respectvolle en open houding.
Iedere persoon is gelijkwaardig ongeacht

 • ​huidskleur
 • afkomst
 • nationaliteit
 • etnische afstamming
 • leeftijd
 • seksuele geaardheid
 • handicap
 • geloof of levensbeschouwing
 • burgerlijke staat
 • vermogen
 • politieke overtuiging

Het ziekenhuis is actief pluralistisch en ziet culturele en levensbeschouwelijke diversiteit als een bron van verrijking.

3. We streven naar maximale toegankelijkheid van zorg

Het menselijke aspect staat centraal: AZ Delta erkent het recht van iedereen op passende medische hulp. Het ziekenhuis is er voor iedereen; daarom wordt er bij personen in een kwetsbare situatie actief gezocht naar oplossingen om te komen tot de zorg die ze nodig hebben. Dat betekent ook dat de patiënt goed en begrijpelijk geïnformeerd is over de zorgmogelijkheden.

4. We hebben oog voor het welzijn van onze medewerkers

AZ Delta wil zorgzaam omgaan met zijn medewerkers, ongeacht hun functie of positie binnen de organisatie, zodat zij hun patiënt zo goed mogelijk kunnen bijstaan met hun kennis en expertise.

5. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

AZ Delta streeft naar een open dialoog en transparantie rond maatschappelijk relevante beleidsbeslissingen. De beleidskeuzes en investeringen moeten weerklank vinden in de lokale gemeenschap en in het streven naar duurzaamheid.