You are here

De patiënt, onze eerste zorg

Kwaliteitsvolle zorg

AZ Delta beoogt kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt vanaf het eerste contact tot en met de nazorg.

‘Kwaliteitsvol’ betekent

 • effectief
 • veilig
 • toegankelijk
 • tijdig
 • efficiënt
 • continu
 • geïntegreerd
 • patiëntgestuurd
  Dit laatste houdt in dat de zorg zich in de eerste plaats laat sturen door de zorgbehoefte van de patiënt en zijn/haar zorgvraag. De patiënt is een evenwaardige partner die mee bepaalt welke zorg het beste beantwoordt aan zijn/haar noden en vragen. Daarom moet de patiënt de nodige informatie krijgen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
  Deze kwaliteitsvolle zorg focust zich ruimer dan op de medische aandoening van de patiënt.  De medische expertise richt zich op de fysieke en/of psychische noden van de patiënt, met aandacht voor de specifiek relationele, sociale en  levensbeschouwelijke context.

In de praktijk

Centraal staat de kwaliteitsvolle zorg, afgestemd op de persoon en het zorgproces dat hij of zij doorloopt.

Zorgverleners

 • hebben respect voor de rechten van de patiënt en engageren zich tot goede communicatie met de patiënt en/of de vertegenwoordiger, familie, andere zorgverleners, sociale organisaties en patiëntenverenigingen.
 • nemen de tijd en zijn bereid om te luisteren naar de specifieke noden en vragen.

Er is dialoog over de zorg, binnen een wederkerige en respectvolle arts-patiëntrelatie.

De patiënt kan nadenken over de voorgestelde behandeling en de functie, waarde en gevolgen ervan voor zijn/haar levensvisie en levenskwaliteit. De zorgverlener informeert over de behandeling en stimuleert de patiënt om tot een doordachte besluitvorming te komen.

De wederkerigheid houdt ook in dat de patiënt en diens omgeving bepaalde plichten hebben in de zorgrelatie, o.m. respect voor de zorgverlener en de organisatie; een sociale, verantwoorde omgang met het zorgaanbod; therapietrouw; plichten t.a.v. naasten

Info: ethica AZ Delta, 20 januari 2021