You are here

Studies digestieve oncologie

Studies open voor deelname

Darmkanker/colorectale kanker

  • BNT122-01

Een multicentrische, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde fase II-studie ter vergelijking van de werkzaamheid van RO7198457 versus waakzaam wachten bij patiënten met gereseceerde colorectale kanker in stadium II (hoog risico) en stadium III die ctDNA-positief zijn na resectie

  • OMENS voeding studie

Effect van met omega 3 verrijkt oraal voedingssupplement op de voedingsstatus van patiënten met colorectaal kanker en niet-kleincellige longkanker

Dunnedarmkanker

  • BALLAD

Fase III studie – evaluatie van de voordelen van adjuvante chemotherapie bij een adenocarcinoom van de dunne darm

Neuro-endocriene tumoren

  • DNET

Een registratiestudie voor neuro endocriene digestieve tumoren

Slokdarmkanker

  • MK3475-975

Fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie met pembrolizumab versus placebo in patiënten met slokdarmcarcinoom die in aanmerking komen voor definitieve chemoradiotherapie.

  • ctDNA slokdarmkanker

Gepersonaliseerde multimodale behandeling van slokdarmkanker aan de hand van de detectie van minimale residuele ziekte via circulerend tumor DNA: een multicenter prospectieve studie

Leverkanker

  • IMbrave251

Een fase 3, open label, gerandomiseerde studie van Atezolizumab met Lenvatinib of Sorafenib versus Lenvatinib of sorafenib alleen in Hepatocellulair Carcinoom voordien behandeld met Atezolizumab en Bevacizumab

Contact studieteam

e  ctc.mdl@azdelta.be

t  051 23 71 72