You are here

Studies digestieve oncologie

Studies open voor deelname

Darmkanker/colorectale kanker

 • BNT122-01

Een multicentrische, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde fase II-studie ter vergelijking van de werkzaamheid van RO7198457 versus waakzaam wachten bij patiënten met gereseceerde colorectale kanker in stadium II (hoog risico) en stadium III die ctDNA-positief zijn na resectie

 • MK-1308A-008

Een multicentrische fase 2-studie met meerdere groepen voor de evaluatie van MK-1308A (coformulant quavonlimab (MK-1308)/pembrolizumab) versus andere behandelingen bij deelnemers met darmkanker in stadium IV met hoge microsatellietinstabiliteit (MSI-H) of hersteldeficiëntie mismatch (dMMR)

 • AZUR-2

Een fase 3, open-Label, gerandomiseerde studie van preoperatieve en postoperatieve behandeling met Dostarlimab alleen versus standaardbehandeling in patienten met onbehandelende T4N0 of Stage III dMMR/MSI-H reseceerbare colonkanker

Dunnedarmkanker

 • BALLAD

Fase III studie – evaluatie van de voordelen van adjuvante chemotherapie bij een adenocarcinoom van de dunne darm

Neuro-endocriene tumoren

 • DNET

Een registratiestudie voor neuro endocriene digestieve tumoren

Slokdarmkanker

 • MK3475-975

Fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie met pembrolizumab versus placebo in patiënten met slokdarmcarcinoom die in aanmerking komen voor definitieve chemoradiotherapie.

 • ctDNA slokdarmkanker

Gepersonaliseerde multimodale behandeling van slokdarmkanker aan de hand van de detectie van minimale residuele ziekte via circulerend tumor DNA: een multicenter prospectieve studie

 • MK6482-016

Een open-label, multicentrische, fase 2-studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab plus lenvatinib in combinatie met belzutifan bij meerdere solide tumoren

Leverkanker

 • IMbrave251

Een fase 3, open label, gerandomiseerde studie van Atezolizumab met Lenvatinib of Sorafenib versus Lenvatinib of sorafenib alleen in Hepatocellulair Carcinoom voordien behandeld met Atezolizumab en Bevacizumab

 • IMbrave152 

Een fase 3, gertandomiseeerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin atezolizumab en bevacizumab, met of zonder tirabolumab, worden geëvalueerd bij patiënten met onbehandeld lokaal gevorderd of gemetastaseerd hepatocellular carcinoom.

Gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEPNET's)

 • ACTION-1

Een wereldwijd, gerandomiseerd, gecontroleerd, openlabel fase 1b/3-onderzoek ter vergelijking van een behandeling met RYZ101 met een standaardbehandeling (standard of care, SoC) bij proefpersonen met inoperabele, progressieve somatostatine receptor-positieve evaluatie (SSTR+), goed gedifferentieerde gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEPNET's) die progressie vertoonden na eerdere 177 Lu-gelabelde somatostatine (177Lu- SSA) analoogtherapie.

Toekomstige studies

Pancreaskanker

 • TORPEDO

Stereotactische bestraling voor de behandeling van patiënten met een inoperabele, niet uitgezaaide pancreastumor: een gerandomiseerde fase II-studie

 • STEREOPAC

Preoperatieve behandeling met mFOLFIRINOX (of Gem-Nab-P) +/- isotoxische hooggedoseerde stereotactische lichaamsbestralingstherapie (iHD-SBRT) voor borderline reseceerbaar pancreasadenocarcinoom: een gerandomiseerde fase II-studie

Darmkanker/colorectale kanker

 • M24-311

Een fase 2, gerandomiseerde studie om de veiligheid, werkzaamheid en optimale dosis van ABBV-400 in combinatie met fluorouracil, folinezuur en Bevacizumab bij eerder behandelde patiënten met niet-reseceerbare uitgezaaide colorectale kanker

Maagkanker

 • MK2870-015

Een fase 3, multicenter, open-label, gerandomiseerde studie naar de werkzaamheid en veiligheid van MK-2870 versus een behandeling naar keuze van de arts in 3L+ gevorderd/gemetastaseerd gastro-oesofageaal adenocarcinoom.

Contact studieteam

e  ctc.mdl@azdelta.be

t  051 23 71 72