You are here

Wie komt in aanmerking?

Strikte voorwaarden voor deelname

Niet iedereen komt in aanmerking om deel te nemen aan een klinische studie.
Er wordt een strikt protocol opgesteld waarin beschreven wordt hoe de studie uitgevoerd zal worden. Dit protocol moet worden goedgekeurd door de autoriteiten en een ethische commissie. In het protocol worden criteria vastgelegd waaraan mogelijke deelnemers moeten voldoen. Deze criteria zijn voor elke studie anders.

Je arts zal de studie pas aan jou voorstellen als aan een aantal basiscriteria voldaan is en je in aanmerking kan komen voor de studie. De arts zal je de nieuwe behandelmogelijkheid uitgebreid uitleggen en daarna volgt er mogelijk nog bijkomende uitleg door een studiecoördinator.
Je krijgt een toestemmingsformulier met uitgebreide uitleg dat je kan nalezen en eventueel delen met je naasten en/of huisarts. Je kan steeds vragen stellen tot je de opzet van de klinische studie volledig begrijpt. Als je toestemt om deel te nemen aan de klinische studie, zullen eerst nog een aantal screeningsonderzoeken gebeuren die moeten bevestigen dat je effectief mag deelnemen.
Pas dan kan de behandeling in de klinische studie opgestart worden.

Kostprijs deelname studies

Je deelname aan een klinische studie mag niet meer kosten dan wat je betaalt voor de standaardzorg. De extra onderzoeken die een klinische studie met zich kan meebrengen, worden vergoed door de opdrachtgever van de studie. Vraag hierover steeds uitleg aan je arts of studiecoördinator.

In dit overzicht kan je de studies in AZ Delta vinden per medische discipline.

Info:  CTC AZ Delta, 6 juli 2023