You are here

Wie komt in aanmerking?

Strikte voorwaarden voor deelname

Niet iedereen komt in aanmerking om deel te nemen aan een klinische studie.
Er wordt een strikt protocol opgesteld waarin beschreven wordt hoe de studie zal uitgevoerd worden. Dit protocol moet goedgekeurd worden door de autoriteiten en een ethische commissie. In het protocol worden criteria vastgelegd waaraan mogelijke deelnemers moeten voldoen. Deze criteria zijn voor elke studie anders.

Uw arts zal de studie pas aan u voorstellen als aan een aantal basiscriteria voldaan zijn en u in aanmerking kan komen voor de studie. De arts zal u de nieuwe behandelmogelijkheid uitgebreid uitleggen en daarna volgt er mogelijk nog bijkomende uitleg door een studiecoördinator.
U krijgt een toestemmingsformulier met uitgebreide uitleg dat u kan nalezen en eventueel delen met uw naasten en/of huisarts. U kunt steeds vragen stellen tot u de opzet van de klinische studie volledig begrijpt. Als u toestemt om deel te nemen aan de klinische studie, zullen eerst nog een aantal screeningsonderzoeken gebeuren die moeten bevestigen dat u effectief mag deelnemen.
Pas dan kan de behandeling in de klinische studie opgestart worden.

Kostprijs deelname studies

Uw deelname aan een klinische studie mag niet meer kosten dan wat u betaalt voor de standaardzorg. De extra onderzoeken die een klinische studie met zich kan meebrengen, worden vergoed door de opdrachtgever van de studie. Vraag hierover steeds uitleg aan uw arts of studiecoördinator.

In dit overzicht kan u de studies in AZ Delta vinden per medische discipline.

Info:  CTC AZ Delta, 6 juli 2023