You are here

Recht op inzage in het patiëntendossier

We maken van elke patiënt een dossier op. Hierin nemen we de administratieve, verpleegkundige en medische gegevens op. Deze informatie maakt een optimale verzorging en behandeling en een correcte administratieve afhandeling mogelijk.

Vertrouwelijk

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. Enkel artsen, verpleegkundigen en paramedici die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling, hebben tijdens die behandeling toegang tot het patiëntendossier. Al deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Het aanleggen en het bewaren van het patiëntendossier gebeurt conform de wet van 8 december 1992 die de persoonlijke levenssfeer beschermt. U kunt steeds de behandelende arts raadplegen om toelichting te krijgen bij de inhoud van uw medisch dossier. Wat het verpleegkundig luik betreft, kunt u terecht bij de hoofdverpleegkundige.

Elektronisch patiëntendossier

U kunt ook online uw eigen patiëntendossier inkijken.

Voor meer info, ga naar deze pagina

Inzage dossier

U kunt de arts vragen om uw patiëntendossier te mogen inkijken. U hebt niet het recht om de persoonlijke notities van de arts of gegevens die betrekking hebben op derden en die deel uitmaken van het patiëntendossier, na te lezen.

U kunt als patiënt schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen om u bij te staan of uw patiëntendossier in uw plaats in te bekijken.
Ook uw huisarts heeft uw toestemming nodig om uw dossier te raadplegen..

Kopie

Een eenvoudig verzoek aan de ombudsdienst volstaat om onder bepaalde voorwaarden een kopie van uw eigen patiëntendossier te krijgen. 

Formulier voor aanvraag kopie

Info: ombudsdienst AZ Delta, 18 januari 2023

Na overlijden

De echtgenoot van de overledene, de wettelijk samenwonende partner, de partner, de ouder, het kind, de broer of zus, het kleinkind of de grootouder kunnen met een geldige reden, iemand die een medisch beroep uitoefent aanwijzen om het patiëntendossier van de overledene in te kijken. Dit kan enkel als de patiënt er zich tijdens zijn leven niet tegen verzet heeft. De inzage is beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met de ingeroepen reden en een kopie laten maken uit het dossier van een overledene is niet toegelaten.

Formulier inzage dossier overledene