You are here

Hematologie 5.2.5B INT

Voorstelling

Op onze afdeling worden patiënten opgenomen voor diagnosestelling, behandeling met chemotherapie, behandeling van complicaties na chemotherapie en palliatieve zorg. De ziektebeelden die aan bod komen zijn vooral leukemie, lymfoom en ziekte van Kahler.
Bij de afdeling behoort er ook een isolatie-eenheid waar patiënten worden opgenomen voor een inductiekuur bij acute leukemie of een stamceltransplantatie. De stamcellen van patiënten zelf (autoloog) of verwante donoren (allogeen) worden op de dienst zelf in het afereselokaal afgenomen door een team van verpleegkundigen dat hiervoor speciaal is opgeleid. 

Onze afdeling heeft in 2022 het JACIE-label behaald waardoor we geaccrediteerd zijn voor autologe en allogene stamceltransplantaties. We zijn ook voor de 1ste keer geaccrediteerd voor immuuneffectorceltherapie. Hiervoor krijgen we 2-jaarlijks een audit.

We werken op onze dienst nauw samen met een multidisciplinair team: artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten, sociale dienst, psycholoog, diëtist, kinesist, medewerker spirituele zorg en het team palliatieve ondersteuning. Wekelijks gaat er een multidisciplinair overleg door met als doelstelling om de zorg voor de patiënten zo optimaal mogelijk te krijgen en om van bij de opname van de patiënt te starten met de ontslagvoorbereiding.  Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het dagziekenhuis hematologie/oncologie voor de verdere opvolging van de patiënten.

Doel van de stage

Aangezien het patiëntenaanbod varieert van diagnosestelling tot palliatieve zorg, hebben we op de dienst heel veel verschillende verpleegkundige zorgen en handelingen:

  • er wordt veel intraveneuze medicatie toegediend via perifeer infuus, port-a-cath, hickman, PICC of centraal veneuze katheter
  • assisteren bij medische handelingen: intrathecale punctie, beenmergpunctie
  • er kan tijdens de stageperiode (indien het zich voorvalt) een stamcelafname en stamcelreïnfusie worden bijgewoond
  • bij een belangrijk gesprek van de arts wordt de verantwoordelijke verpleegkundige of student gevraagd om dit gesprek mee te volgen
  • begeleiding van patiënten en hun familie tijdens hun ziekte
  • comfortzorg van patiënten tijdens palliatieve fase.

Contactpersoon stage

Lydie Verfaillie (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 75 74
e lydie.verfaillie@azdelta.be