You are here

Visie levenseinde

Humaan levenseinde

Als genezing niet meer mogelijk is, engageren de medewerkers van AZ Delta zich, vanuit een empathische houding, om bij te dragen tot een humaan levenseinde, met respect voor de wensen en rechten van de patiënt

Dit wordt in de eerste plaats bepaald door de behoefte en zorgvraag van de patiënt en gebeurt in dialoog met de patiënt (en desgewenst zijn vertrouwenspersonen).

De zorgverleners helpen je bijgevolg om weloverwogen keuzes te maken over de verdere behandelingen. zij ondersteunen je zo nodig ook bij het kiezen van vertrouwenspersonen en professionele zorgverleners.

Als patiënt kan je alleen weloverwogen keuzes maken, als je correct en open wordt geïnformeerd over je gezondheidstoestand, alle behandelopties – ook over de optie om niet te behandelen - en over de verwachte gevolgen op korte of langere termijn. Deze informatie moet je tijdig krijgen, op maat van je concrete situatie. De informatie moet ook zo worden gegeven dat je dit als patiënt en/of als vertrouwenspersoon duidelijk begrijpt. 

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid is in het kader van zorg rond het levenseinde vaak geen zwart/wit verhaal. Bij ernstige ziekte of beperking kan de wilsbekwaamheid van de patiënt aangetast zijn. Ook in dat geval word je als  patiënt in de mate van het mogelijke, na grondige evaluatie, zo veel mogelijk betrokken in de beslissingen.

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team biedt ondersteuning voor levenseindezorg op maat. Het ziekenhuis beschikt hiervoor binnen de dienst patiëntenbegeleiding o.a. over een team palliatieve ondersteuning, verpleegkundig consulenten, psychologen, sociaal werkers en hulpverleners in de levensbeschouwelijke zorg. Daarnaast is een gespecialiseerd interdisciplinair team van pijnspecialisten beschikbaar.

Meer dan fysieke noden

De zorgverleners hebben niet alleen aandacht voor jouw  fysieke noden als patiënt: ook de psychische, relationele, sociale en  spirituele/levensbeschouwelijke context komt aan bod. Deze ondersteuning kan onder meer bestaan uit het bieden van levensbeschouwelijke of psychosociale zorg  en/of pijn- en symptoombestrijding. Het team kan ook verdere informatie en begeleiding bieden bij alle mogelijke levenseindehandelingen, met name:

Nog voor het levenseinde zich aandient, is het aangewezen dat u je je wensen over het levenseinde vastlegt. In AZ Delta ondersteunen we initiatieven om voorafgaande zorgplanning tijdig bespreekbaar te maken. Het is ook cruciaal om bij opnames onder al dan niet dringende omstandigheden voldoende aandacht te hebben voor de eventuele voorafgaandelijke zorgplanning die een patiënt al bepaalde.

Info: voorzitter commissie medische ethiek, 26 januari 2024