You are here

Diversiteit

AZ Delta onderschrijft zijn maatschappelijke rol in het vertalen en uitdragen van de gelijkwaardigheid van elke persoon, zoals onder meer het bevorderen van gendergelijkheid in het medewerkersbeleid.

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde binnen de Europese Unie en een expliciete doelstelling in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het streven naar gelijkheid is een belangrijke strategie in het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving,

AZ Delta blijkt, net als veel gezondheidsorganisaties, een aantrekkelijke werkomgeving voor vrouwen. In 2022 zijn 85 procent van onze medewerkers en 63 procent van onze leidinggevenden vrouwen. Hoewel vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies, verschilt dit naarmate de hoogte van de ladder. Om duurzaam te blijven inzetten op gendergelijkheid, engageren we ons op 3 vlakken.

Diversiteitsbeleid

AZ Delta wil een open werkomgeving zijn, waar iedereen welkom is en waar de diversiteit van de samenleving in weerspiegeld is.  We streven gelijkheid na ongeacht achtergrond, gender, leeftijd, religie… met respect voor ieders eigenheid. Dit vanuit de missie, de waarden van AZ Delta en het beleid rond actief pluralisme. We vragen dat alle medewerkers, artsen en bestuurders het diversiteitsbeleid respecteren.
Daarmee promoten we dus gelijke kansen voor iedereen.

 • Bij de rekrutering van nieuwe medewerkers en artsen hebben we expliciet aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. We gebruiken de baseline ‘Eén uit duizend’ om te verwijzen naar de meerwaarde van de eigenheid van ieder individu.
 • We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.
 • We voorzien in een gelijke verloning op basis van de functie en vereiste competenties, ongeacht gender.
 • Discriminatie om welke reden ook wordt niet getolereerd.
 • We profileren ons als een transgendervriendelijk ziekenhuis. Dat betekent dat we gelijke kansen voor transgenderpersonen garanderen.
 • We sensibiliseren medewerkers over inclusief werken en zijn namens Werkplekarchitect Mentor VZW erkend als ‘inclusieve onderneming’.

Om onze ambities rond gelijkheid op te volgen en bij te sturen, is het belangrijk om geregeld zicht te krijgen op de samenstelling van het medewerkersbestand en de gendervertegenwoordiging. We engageren ons om jaarlijks een diversiteitsscan te maken met oog voor de verhoudingen van kansengroepen (waar onder ook gender) in de diverse functies en in doorgroeiposities.

Integriteitsbeleid

AZ Delta wil een plek zijn waar elke patiënt en medewerker zich veilig voelt. Er is hierbij geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm ook, of op basis van gender.

 • Gedrag of besluitvorming dat onrespectvol is of de waardigheid van medewerkers aantast, kan gemeld worden via het integriteitsmeldpunt op het mailadres integriteit@azdelta.be Een onafhankelijke interne auditor behandelt de klachten in alle vertrouwelijkheid.
 • Daarnaast is er een team van vertrouwenspersonen aanwezig bij wie alle medewerkers terecht kunnen als zij een vorm van grensoverschrijdend gedrag ervaren. Deze personen zijn aangesteld en speciaal opgeleid om in te staan voor het psychosociaal welzijn van de medewerkers. Zij kunnen zorgen voor opvang en ondersteuning, advies, bemiddeling. Je kan het team contacteren via het mailadres vertrouwenspersonen@azdelta.be

Beleid rond werk-privébalans

We hebben aandacht voor initiatieven die de balans tussen werk en privé bevorderen.

 • Onze collectieve arbeidsovereenkomsten bieden aan alle medewerkers de mogelijkheid om tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand…) op te nemen.
 • Daarnaast is er, naargelang de mogelijkheid van de betreffende dienst, een regeling rond thuiswerk en glijdende werkuren.
 • In campus Rumbeke is er kinderopvang georganiseerd (de Speelberg), waarbij twee derden van de capaciteit voorbehouden is voor medewerkers van het ziekenhuis. We werken er met flexibele uren om tegemoet te komen aan de noden van medewerkers met vroeg- en laatdiensten.