You are here

Actief pluralisme

Basis

De ziekenhuizen die het huidige AZ Delta vormen, zijn oorspronkelijk geïnspireerd door het bijbels-christelijk mens- en wereldbeeld,  waarbij mensen zorgen voor mekaar en in solidariteit met kwetsbare mensen, een maatschappij opbouwen waar iedereen gelukkig kan zijn.
Het Vlaamse levensbeschouwelijke landschap is de voorbije vijftig jaar sterk veranderd. Waar de katholieke Kerk het sociaal en ethisch weefsel vormde voor en geborgenheid bood aan de meeste burgers, moet ze nu haar plaats zoeken (en delen) in een diverse, geïndividualiseerde, multiculturele samenleving. 

​Openheid voor alle levenbeschouwingen

AZ Delta wil zich profileren als eigentijds ziekenhuis in een snel veranderende samenleving en vindt een actief pluralistische houding belangrijk .Bij een ‘actief’ pluralistische houding staat het actief bevorderen van dialoog tussen en over diverse levensbeschouwingen centraal.

Actief pluralisme strookt met de missieverklaring van het ziekenhuis. Het sluit ook aan bij de ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’, die zegt dat de zorg moet overeenstemmen met de behoeften, menselijke waardigheid en zelfbeschikking van de patiënt.

Deze houding moet worden gedragen  door alle medewerkers, artsen en bestuurders, zowel tegenover de patiënt als tegenover elkaar.

Gevolgen voor medische situaties

Voor jou als patiënt betekent dit dat er openheid is voor de levensbeschouwelijke diversiteit in medische situaties waarbij levensvisies en waardenbelevingen van patiënt en hulpverlener sterk verschillen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het medisch handelen.
Deze diversiteit kan zich voordoen in situaties vanaf de vruchtbaarheidsproblematiek tot en met de levenseindeproblematiek.
De zorgverlener zal samen met jou -  in dialoog, met  respect voor elkaars levensbeschouwing en met de rechten van de patiënt centraal  -  zoeken naar de best mogelijke handelswijze.  Die best mogelijke handelswijze houdt rekening met fundamentele basisrechten en ook met de dagelijkse werking en doeleinden van AZ Delta.

Als er geen gezamenlijke beslissing mogelijk is, kunnen zowel artsen en medewerkers als patiënten/-vertegenwoordigers en familie zich met hun vragen richten tot de ethica van AZ Delta. Zij zal in overleg met alle betrokkenen zoeken naar een zo goed mogelijk advies.
Indien wenselijk of nodig, wordt de ethische vraag voorgelegd aan de commissie medische ethiek die op haar beurt een advies zal formuleren.
Vertrouwelijkheid wordt altijd gegarandeerd

Praktisch

Je hebt het recht bezoek te vragen en te ontvangen van een vertegenwoordiger van je godsdienst of van een niet-godsdienstige morele of filosofische overtuiging, 

  • Katholieke godsdienst
  • Protestants
  • Anglicaans
  • Orthodox
  • Joods
  • Islamitisch

of

  • Vrijzinnig humanistische gemeenschap

Het is ook mogelijk om af te spreken met een andere vertegenwoordiger van je godsdienst of een andere moreel consulent. 

Je kan dit aangeven op een invulformulier dat je krijgt bij je onthaalbrochure bij de opname.

 

Info: ethica AZ Delta, 26 januari 2024