You are here

Vrijstelling van prestaties

Medewerkers vanaf 45 jaar kunnen bijkomende dagen vrijaf genieten volgens het systeem van vrijstelling van prestaties. We onderscheiden drie groepen.

Groep 1: medewerkers die ambtshalve recht hebben door het effectief uitoefenen van een bepaalde functie. Het gaat over volgende functies :

- het verplegend personeel (inbegrepen de sociaal verpleegkundigen)
- verzorgend personeel
- ambulanciers van de spoeddiensten;
- laboratoriumtechnologen en – technici
- technologen en technici medische beeldvorming
- bedieners medisch materiaal, oa het personeel tewerkgesteld in de sterilisatiediensten
- de apothekers en apotheekassistenten
- medewerkers patiëntenvervoer
- werknemers die morele, filosofische of godsdienstige bijstand verlenen
- opvoeders en begeleidend personeel en logistieke medewerkers geïntegreerd in de zorgteams
- maatschappelijke en psychologische assistenten tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma
- werknemers bedoeld in art. 54bis (verpleegkundige taken) en art. 54ter (nog niet uitgevoerd) van het KB nr. 78;
- kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen, diëtisten, psychologen, orthopedagogen, pedagogen, animatoren en alle andere personeelsleden tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma
- de diensthoofden en adjunct-diensthoofden die rechtstreeks bovenstaande personeelsgroepen omkaderen

De vrijstelling op voltijdse basis (pro rata voor deeltijders) bedraagt maximum 96 uren per jaar voor medewerkers ouder dan 45 jaar, maximum 192 uren op jaarbasis voor medewerkers ouder dan 50 jaar en maximum 288 uren op jaarbasis voor medewerkers ouder dan 55 jaar. Enkel het verpleegkundig personeel heeft hier de mogelijkheid te kiezen voor een premie in plaats van een vrijstelling van prestatie.

Groep 2: medewerkers die op basis van gelijkstelling recht hebben op vrijstelling van prestaties vanaf 45 jaar. Met gelijkgesteld personeel wordt bedoeld het personeel dat in een periode van 24 maanden minstens 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht. De vrijstelling op voltijdse basis (pro rata voor deeltijders) bedraagt maximum 96 uren per jaar voor medewerkers ouder dan 45 jaar, maximum 192 uren op jaarbasis voor medewerkers ouder dan 50 jaar en maximum 288 uren op jaarbasis voor medewerkers ouder dan 55 jaar.

Groep 3: medewerkers die niet behoren tot groep 1 of 2. De vrijstelling op voltijdse basis (pro rata voor deeltijders) bedraagt maximum 38 uren per jaar voor medewerkers ouder dan 50 jaar, maximum 76 uren op jaarbasis voor medewerkers ouder dan 52 jaar en maximum 152 uren op jaarbasis voor medewerkers ouder dan 55 jaar.