You are here

Recht op bescherming van de privacy

Informatie blijft privé

Zorgverleners in het ziekenhuis

Alleen mensen die betrokken zijn bij een behandeling, ingreep of diagnose mogen kennis nemen van uw patiëntengegevens, tenzij je als patiënt akkoord gaat met een uitzondering.

Bij een opname in het ziekenhuis zijn er meer mensen dan enkel de arts betrokken bij uw zorg, bv. verpleegkundigen of zorgondersteunende diensten. Binnen AZ Delta waken we er over dat iedereen slechts toegang heeft tot die gegevens die hij/zij nodig heeft om zijn taak te vervullen.

Vaak zijn er ook zorgverleners betrokken bij uw behandeling die je niet persoonlijk ziet, maar die noodzakelijk zijn om je de juiste zorgen te verlenen bv. medewerkers van het lab of de apotheek. Ook deze medewerkers en artsen kunnen de nodige informatie uit je medische dossier raadplegen.

Alle zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Zorgverleners buiten het ziekenhuis

Voor zorgverleners die niet aan ziekenhuis zijn verbonden, met wie je een therapeutische relatie hebt, is het vaak belangrijk dat zij gegevens die in het ziekenhuis worden bewaard, kunnen raadplegen. Voor de huisarts kan dit belangrijk zijn om je gezondheidstoestand op te volgen na een ingreep of voor een specialist van een ander ziekenhuis zal het belangrijk zijn om de medische beeldvorming of labuitslagen te kunnen inzien om bv. een second opinion te geven.
Om deze gegevens op een veilige manier voor de juiste personen toegankelijk te maken, maken we gebruik van CoZo en het zorgverlenersportaal van het ziekenhuis.
Voor deze gegevensdeling moet je je toestemming geven. Dit kan via de kiosk of via het zorgportaal. Dus als je toestemt, worden je gegevens gedeeld met de betrokken zorgverleners. Weiger je je gegevens met hen te delen, dan gebeurt dit ook niet.

De informatie in verband met je gezondheid delen we nooit aan derden. Dit kan enkel wanneer dit wettelijk opgelegd wordt en nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Meer info bij 
Dataprotection officer Wannes Depondt
wannes.depondt@azdelta.be
051 23 75 39 (op kantooruren 8.30 uur tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur)

Privacyreglement

In ons privacyreglement verneem je meer over hoe AZ Delta zorg draagt voor je gegevens en voor welke doelen wij je gegevens gebruiken. Alle verwerkingen van gegevens worden getoetst aan de Belgische en Europese regels ter zake.

AZ Delta beschermt ook je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming of GDPR.
Meer info hierover en over het privacyreglement.

Meer over het nemen van foto's in het ziekenhuis

Respect voor intimiteit van de patiënt

AZ Delta streeft ernaar om op een respectvolle manier om te gaan met zijn patiënten, ook voor de intimiteit van elke patiënt.  We vragen je als patiënt om je uit te kleden voor een onderzoek, om je te laten onderzoeken, te laten wassen of we helpen je bij het toiletbezoek. Je kan je daardoor aangetast voelen in je persoonlijke intimiteit en waardigheid.

Voor de zorgverlener is dat een routinehandeling, maar niet voor jou. De zorgverlener moet hiermee dus steeds professioneel en respectvol omgaan. 

Intiem en seksueel contact tussen een arts of zorgverlener en een patiënt is niet toegelaten. Artsen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers houden zich aan de deontologische code.
Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag kan je melden bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.
Daarnaast kan je dergelijke klachten ook signaleren bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het nummer 1712. Een slachtoffer kan ook klacht indienen bij de politie.

Info: GDPR-officer AZ Delta 26 januari 2024