Hematologie

Open voor deelname

Myelodysplastisch syndroom (MDS) – Acute Myeloïde Leukemie (AML)

 • Widea (in samenwerking met Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Wilm’s tumor (WT1) antigengerichte dendritische celvaccinatie ter voorkoming van herval bij volwassen patiënten met acute myeloïde leukemie: een multicentrische, gerandomiseerde fase II studie.

 • HOVON 150

Een fase 3, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie met AG-120 of AG-221 in combinatie met inductietherapie en consolidatietherapie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom met een blasten-2 overmaat (MDS-EB2) met een IDH1 of IDH2-mutatie, die in aanmerking komt voor intensieve chemotherapie.

 • HOVON 155

Een gerandomiseerde fase II multicenter studie om de verdraagbaarheid en werkzaamheid van de toevoeging van midostaurine aan 10-daagse decitabine te beoordelen bij oudere volwassen AML en hoog risico MDS patiënten.

 • CYCLE 1

Een open-label, fase I, multicenter studie om bij patiënten met recidiverende / refractaire acute myeloïde leukemie of myelodysplastisch syndroom de aanbevolen dosis CYAD-02 te bepalen na een niet-myeloablatieve preconditionering chemotherapie gevolgd door een mogelijke CYAD-02 consolidatiecyclus van niet -progressieve patiënten

Acute lymfatische leukemie (ALL)

 • HOVON 146 ALL 

Een fase II-studie waarbij Blinatumomab wordt toegevoegd aan de prefase- en consolidatietherapie in de voorloper van B-acute lymfoblastische leukemie bij volwassenen.

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Lymfeklierkanker

 • Liquid biopsy studie

Ontwikkeling van een bloedtest voor de diagnose van mediastinale letsels en hematologische aandoeningen.

 • Hovon 127

Gerandomiseerd fase II-onderzoek waarin bij patiënten met een Burkitt lymfoom 2 behandelingen vergeleken worden (R-CODOX-M/R-IVAC versus DA-EPOCH-R).

 • Hovon 133

Autologe transplantatie na rituximab/ibrutinib/ara-c inductie bij patiënten met een mantelcellymfoom.

 • Hovon 151

Een fase II, multicenter, prospectieve, niet-gerandomiseerde studie, waarbij de haalbaarheid en de klinische werkzaamheid van atezolizumab-consolidatiebehandeling bij hoog risico diffuus grootcellig B-cellymfoom worden geëvalueerd.

 • First MIND

Een fase Ib, open label, gerandomiseerd onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van tafasitamab naast R-CHOP of tafasitamab plus lenalidomide naast R-CHOP te beoordelen bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd diffuus groot B-cellymfoom.

Multiple myeloom – ziekte van Kahler

 • Ocean

Een gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label, fase III studie met Melflufen/dexamethasone versus pomalidomide/dexamethasone bij patiënten met gerecidiveerd of refractair multiple myeloom.

Transplant

 • TJB1122

Onderzoek naar de farmacokinetiek van peroraal busulfan of intraveneus busilvex bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan en busulfan/busilvex krijgen als deel van hun conditionering.

 • TJT1401

CMV specifieke T cel therapie bij patiënten met persisterende CMV infectie na antivirale therapie, die een allogene stamceltransplantatie ondergingen met een CMV-positieve donor.

 • TJB1703

Een fase III gerandomiseerde studie van BHS: Flu-Mel versus Flu-Bu verminderde intensiteit conditionering  voor een allogene stamceltransplantatie van HLA-gematchte donoren.

 • GRAVITAS 309

Een fase 3-studie van Itacitinib of placebo in combinatie met corticosteroïden als initiële behandeling voor chronische graft-versus-hostziekte

Binnenkort open voor deelname

Myelodysplastisch syndroom (MDS) – Acute Myeloïde Leukemie (AML)

 • Hovon 156

Een fase 3, multicenter, open-label, gerandomiseerde, studie van Gilteritinib versus Midostaurin in combinatie met inductie en consolidatietherpaie gevolgd door een jaar onderhoud bij patiënten met nieuwe gediagnosticeerde acute myloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom met een blasten-2 overmaat (MDS-EB2) met FLT3 mutaties die in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie.

 • STIMULUS

Een gerandomiseerde, placebo gecontroleerde fase 3 multi-center studie van azacitidine met of zonder MBG453 voor de behandeling van proefpersonen met intermediair, hoog en zeer hoog risico myelodysplastisch syndroom (MDS) volgens IPSS-R.

Multiple Myeloom – ziekte van Kahler

 • DREAMM7

Een multicenter, openlabel, gerandomiseerde fase 3-studie om de werkzaamheid en veiligheid van de combinatie van Belantamb Mafodotin, Bortezomib en Dexamethasone te evalueren in vergelijking met de combinatie van Daratumumab, Bortezomib en Dexamethasone bij deelnemers met recidief – refractair multiple myeloom.

 • IMMUNICY

Een open label fase 1, multi-center studie om de aanbevolen dosis van de chimere antigeenreceptor T-celbehandeling CYAD-211 te bepalen na een niet-myeloablatieve behandeling met recidiverende of refractair multiple myeloom

Lymfeklierkanker

 • REGENERON 1979

Een openlabel, multicenter fase 1-studie om de veiligheid en verdraagbaarheid van REGN1979, een bispecifiek anti-CD3 X anti-CD3 monoklonaal antilichaam, te onderzoeken bij patiënten met CD20 + B-cel maligniteiten die eerder waren behandeld met CD20-gerichte antilichamen.

Myelofibrose

 • TRANSFORM 1

Een gerandomiseerde, openlabel fase 3-studie van navitoclax in combinatie met ruxolitinib versus ruxolitinib alleen bij proefpersonen met myelofibrose die niet eerder waren behandeld met JAK-2 remmer behandeling.

 • TRANSFORM 2

Een gerandomiseerde, openlabel fase 3-studie van navitoclax in combinatie met ruxolitinib versus BAT bij proefpersonen met myelofibrose die zijn behandeld en hervallen of die refractair waren voor behandeling met JAK-2 remmer behandeling.

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH)

 • SWITCH

Een fase 3, gerandomiseerd, openlabel, actief gecontroleerd, multicenteronderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van crovalimab ten opzichte van eculizumab bij volwassen patiënten met PNH die momenteel worden behandeld met complement inhibitors.