You are here

Hematologie

Open voor deelname

Myelodysplastisch syndroom (MDS) – Acute Myeloïde Leukemie (AML)

 • Widea (in samenwerking met Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Wilm’s tumor (WT1) antigengerichte dendritische celvaccinatie ter voorkoming van herval bij volwassen patiënten met acute myeloïde leukemie: een multicentrische, gerandomiseerde fase II studie.

 • HOVON 150

Een fase 3, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie met AG-120 of AG-221 in combinatie met inductietherapie en consolidatietherapie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom met een blasten-2 overmaat (MDS-EB2) met een IDH1 of IDH2-mutatie, die in aanmerking komt voor intensieve chemotherapie.

 • HOVON 155

Een gerandomiseerde fase II multicenter studie om de verdraagbaarheid en werkzaamheid van de toevoeging van midostaurine aan 10-daagse decitabine te beoordelen bij oudere volwassen AML en hoog risico MDS patiënten.

 • HOVON 156

Een fase 3, multicenter, open-label, gerandomiseerde, studie van Gilteritinib versus Midostaurin in combinatie met inductie en consolidatietherpaie gevolgd door een jaar onderhoud bij patiënten met nieuwe gediagnosticeerde acute myloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom met een blasten-2 overmaat (MDS-EB2) met FLT3 mutaties die in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie.

 • STIMULUS

Een gerandomiseerde, placebo gecontroleerde fase 3 multi-center studie van azacitidine met of zonder MBG453 voor de behandeling van proefpersonen met intermediair, hoog en zeer hoog risico myelodysplastisch syndroom (MDS) volgens IPSS-R.
 

Lymfeklierkanker

 • Liquid biopsy studie

Ontwikkeling van een bloedtest voor de diagnose van mediastinale letsels en hematologische aandoeningen.

 • Hovon 127

Gerandomiseerd fase II-onderzoek waarin bij patiënten met een Burkitt lymfoom 2 behandelingen vergeleken worden (R-CODOX-M/R-IVAC versus DA-EPOCH-R).

 • Hovon 151

Een fase II, multicenter, prospectieve, niet-gerandomiseerde studie, waarbij de haalbaarheid en de klinische werkzaamheid van atezolizumab-consolidatiebehandeling bij hoog risico diffuus grootcellig B-cellymfoom worden geëvalueerd.

 • Corticosteroïd challenge

Corticosteroïd challenge om de sensitiviteit van een bloedtest (liquid biopsy) te verhogen voor de diagnose van Hodgkin lymfomen en diffuus grootcellig B-cel lymfomen.

 • GCT 3013-05

Een gerandomiseerde, open-label, fase 3 studie van Epcoritamab versus Bendamustien plus Rituximab bij patiënten met een relapsed of refractaire diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

 • inMIND (INCMOR0208-301)

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde, multicenter studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van tafasitamab plus lenalidomide in aanvulling op rituximab versus lenalidomide in aanvulling op rituximab bij patiënten met R/R folliculair lymfoom (FL) graad 1-3A of R/R marginaal zone lymfoom (MZL).

Chronische Lymfatische leukemie (CLL)

 • HOVON 500 – CLL-17

Een fase 3 multicentrische, gerandomiseerde, prospectieve, open-label studie van ibrutinib monotherapie versus venetoclax plus obinutuzumab versus ibrutinib plus venetoclax in patiënten met onbehandelde CLL.

Multiple myeloom – ziekte van Kahler

 • IMMUNICY

Een open label fase 1, multi-center studie om de aanbevolen dosis van de chimere antigeenreceptor T-celbehandeling CYAD-211 te bepalen na een niet-myeloablatieve behandeling met recidiverende of refractair multiple myeloom

Myelofibrose

 • TRANSFORM 1

Een gerandomiseerde, open label fase 3 studie van navitoclax in combinatie met ruxolitinib versus ruxolitinib alleen bij proefpersonen met myelofibrose die niet eerder waren behandeld met JAK-2 remmer behandeling.

 • TRANSFORM 2

Een gerandomiseerde, open label fase 3 studie van navitoclax in combinatie met ruxolitinib versus BAT bij proefpersonen met myelofibrose die zijn behandeld en hervallen of die refractair waren voor behandeling met JAK-2 remmer behandeling. 

 • INCB 50465-313

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbel blinde, placebo gecontroleerde studie ter evaluatie van de combinatie van de PI3Kδ inhibitor Parsaclisib en Ruxolitinib in deelnemers met myelofibrose. 

 • INCB 39110-213

Een tweedelig, fase 2, open label studie om de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van Itacitinib bij deelnemers met primaire myelofibrose of secondaire myelofibrose die eerder Ruxolitinib en/of fedratinib monotherapie hebben ontvangen.

Transplant

 • TJB1703

Een gerandomiseerde fase II studie van de Belgian Hematology Society (BHS): Allogene stamceltransplantatie met HLA-gematchte donor na een gereduceerde-intensiteit conditionering met Fludarabine-Melphalan (Flu-Mel) en cyclophosphamide of ATG (Antithymocytenflobuline).

 • GRAVITAS 309

Een fase 3-studie van Itacitinib of placebo in combinatie met corticosteroïden als initiële behandeling voor chronische graft-versus-hostziekte.

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH)

 • SWITCH

Een fase 3, gerandomiseerd, open-label, actief gecontroleerd, multicenter onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van crovalimab ten opzichte van eculizumab bij volwassen patiënten met PNH die momenteel worden behandeld met complement inhibitors.

Epstein-Barr Virus geassocieerde aandoeningen

 • ATA129-EBV-205

Een open-label, eenarmig, multicohort, fase 2-studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van tabelecleucel bij personen met Epstein-Barr Virus-geassocieerde aandoeningen.

Binnenkort open voor deelname

Myelodysplastisch syndroom (MDS) – Acute Myeloïde Leukemie (AML)

 • COMMANDS – ACE-536-MDS-002

Een fase 3, open-label, gerandomiseerde studie om de effectiviteit en veiligheid te vergelijken van luspatercept (ACE-536) versus epoëtine alfa voor de behandeling van bloedarmoede als gevolg van zeer laag, laag of intermediair risico MDS patiënten in ESA naïeve proefpersonen die rode bloedcel transfusies nodig hebben.

 • SY-1425-301

Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde fase 3 studie van SY-1425 plus azacitidine versus placebo plus azacitidine in behandelingsnaïeve, RARA-positieve volwassen deelnemers met hoger risico MDS.

 • ENHANCE-2

Een gerandomiseerde, open-label fase III-studie ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van magrolimab plus azacitidine versus venetoclax plus azacitidine bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met TP53-mutante Acute Myeloïde Leukemie die niet in aanmerking komen voor standaard inductiechemotherapie.

Multiple myeloom – ziekte van Kahler

 • MajesTEC-3

Een fase 3 gerandomiseerde studie waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen Teclistamab in combinatie met Daratumumab SC (Tec-Dara) versus Daratumumab SC, Pomalidomide en Dexamethason (DPd) of Daratumumab SC, Bortezomib en Dexamethason (DVd) bij deelnemers met recidiverend of refractair multipel myeloom.

Chronische Lymfatische leukemie (CLL)

 • LOXO-BTK-CLL

Een fase 3 open-label, gerandomiseerde studie van LOXO-305 versus de keuze van de onderzoeker van Idelalisib plus Rituximab of Bendamustine plus Rituximab in patiënten met BTK-inhibitor-behandelde chronische lymfatische leukemie/klein lymfatisch lymfoom (BRUIN CLL-321).

Lymfeklierkanker

 • SGN35-031

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, actieve vergelijker, multicentrische fase 3 studie van Brentuximab Vedotin of Placebo in combinatie met lenalidomide en rituximab in proefpersonen met een relapsed of refractaire diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

 • LOTIS-5 

Een fase 3 loncastuximab tesirine plus rituximab of rituximab plus gemcitabine plus oxaliplatine (R-GemOx) bij recidiverend/refractair diffuus groot B-cel lymfoom (DLBCL) na ≥ 1 eerdere behandelingslijn en niet in aanmerking komend voor stamceltransplantatie.

 • CC-220-DLBCL-002

Een fase 1b/2 gerandomiseerd, multicenter, open-label onderzoek van iberdomide (CC-220) in combinatie met polatuzumab vedotin plus rituximab of tafasitamab of rituximab plus chemotherapie voor personen met recidiverend of refractair agressief B-cel lymfoom.

 • M20-621

Een fase 3, multicenter, gerandomiseerde, open-label studie met epcoritamab in combinatie met R-CHOP in vergelijking met R-CHOP bij personen met hoog-risico diffuus groot B-cellymfoom. 

 • GO40516

Een open-label, multicenter, fase Ib/II-onderzoek ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en werkzaamheid van mosunetuzumab (BTCT4465A) in combinatie met polatuzumab Vedotin bij patiënten met B-cel non-Hodgkin lymfoom.

Myelofibrose

 • INDEPENDENCE trial - ACE-536-MF-002

Een fase 3, dubbelblinde, gerandomiseerde studie om de effectiviteit en veiligheid van luspatercept (ACE-536) versus placebo na te gaan in proefpersonen met myeloproliferatieve neoplasma-geassocieerde myelofibrose op gelijktijdige JAK2-remmingstherapie en die rode bloedcel transfusies nodig hebben.

Transplant

 •  NI-0501-13

Een klinische studie om de interferon gamma werking te onderzoeken bij patiënten na stamceltransplantatie en bij patiënten met een verminderde proliferatie voor de transplantatie.

 • TRACE

Een fase 3, prospectieve, multicentrische klinische studie voor CMV specifieke T cel therapie bij patiënten met persisterende CMV infectie na antivirale therapie, die een allogene stamceltransplantatie ondergingen met een CMV-positieve donor.

 • AGAVE-201

Een fase 2, open-label, gerandomiseerde, multicentrische studie ter evaluatie van de doeltreffendheid, veiligheid en verdraagzaamheid van Axatilimab bij 3 verschillende doses bij patiënten met terugkerende of refractaire actieve chronische Graft-versus-Host ziekte die ten minste twee lijnen van systeemtherapie hebben ontvangen.