Hematologie

Open voor deelname

Myelodysplastisch syndroom (MDS) – Acute Myeloïde Leukemie (AML)

 • Widea (in samenwerking met Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Wilm’s tumor (WT1) antigengerichte dendritische celvaccinatie ter voorkoming van herval bij volwassen patiënten met acute myeloïde leukemie: een multicentrische, gerandomiseerde fase II studie.

 • Mirros

Een multicentrisch, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase III onderzoek met idasanutlin, een MDM2-antagonist, met cytarabine versus cytarabine met placebo bij patiënten met recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie (AML)

 • Hovon 103

Een gerandomiseerde fase 2 multicentrische studie met een safety run-in om de tolerantie en werkzaamheid van de toevoeging van orale selinexor (KPT-330) aan standaardinductiechemotherapie in AML en hoge risicomyelodysplasie (MDS) (IPSS-R>4.5) te beoordelen bij patiënten van  ongeveer 66 jaar. 

 

Acute lymfatische leukemie (ALL)

 • HOVON 146 ALL 

Een fase II-studie waarbij Blinatumomab wordt toegevoegd aan de prefase- en consolidatietherapie in de voorloper van B-acute lymfoblastische leukemie bij volwassenen.

 

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

 • Hovon 140

Een fase III multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label onderzoek met standaard chemo-immunotherapie (FCR/BR) versus Rituximab plus Venetoclax (RVe) versus Obinutuzumab (GA101) plus venetoclax (GVe) versus Obinutuzumab plus ibrutinib plus venetoclax (GIVe) in fitte patiënten met voorheen onbehandelde Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

Lymfeklierkanker

 • Liquid biopsy studie

Ontwikkeling van een bloedtest voor de diagnose van mediastinale letsels en hematologische aandoeningen.

 • Hovon 127

Gerandomiseerd fase II onderzoek waarin bij patiënten met een Burkitt lymfoom 2 behandelingen vergeleken worden (R-CODOX-M/R-IVAC versus DA-EPOCH-R).

 • Hovon 133

Autologe transplantatie na rituximab/ibrutinib/ara-c inductie bij patiënten met een mantelcellymfoom.

 • Hovon 151

Een fase II, multicenter, prospectieve, niet-gerandomiseerde studie, waarbij de haalbaarheid en de klinische werkzaamheid van atezolizumab-consolidatiebehandeling bij hoog-risico diffuus grootcellig B-cellymfoom worden geëvalueerd.

 • First MIND

Een fase Ib, open label, gerandomiseerd onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van tafasitamab naast R-CHOP of tafasitamab plus lenalidomide naast R-CHOP te beoordelen bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd diffuus groot B-cellymfoom.

Multiple myeloom – ziekte van Kahler

 • Ocean

Een gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label, fase III studie met Melflufen/dexamethasone versus pomalidomide/dexamethasone bij patiënten met gerecidiveerd of refractair multiple myeloom.

Transplant

 • TJB1016

Allogene stamceltransplantatie na een verminderde intensiteitsconditionering: vergelijking van 2 behandelingen ter preventie van graft-versus-host ziekte.

 • TJB1122

Onderzoek naar de farmacokinetiek van peroraal busulfan of intraveneus busilvex bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan en busulfan/busilvex krijgen als deel van hun conditionering.

 • TJT1401

CMV specifieke T cel therapie bij patiënten met persisterende CMV infectie na antivirale therapie, die een allogene stamceltransplantatie ondergingen met een CMV-positieve donor.

 • MNP GLASSIA

Human alpha-1 proteinase inhibitor (A1PI) voor steroïde refractaire Graft versus Host Disease na allogene stamceltransplantatie. 

 • Hovon 134

Een fase II, multicenter studie met een enkele arm, waarbij myelofibrose patiënten (primaire, post-ET of post-PV-MF) behandeld worden met de selectieve JAK2-remmer pacritinib voor de allogene stamceltransplantatie.

 • Pneu-Stem

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, actieve comparator-gecontroleerde, multicentrische klinische studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit van V114 bij ontvangers van een allogene stamceltransplantatie.

 • TJB1703

Een fase III gerandomiseerde studie van BHS: Flu-Mel versus Flu-Bu verminderde intensiteit conditionering  voor een allogene stamceltransplantatie van HLA-gematchte donoren.

 • GRAVITAS 309

Een fase 3-studie van Itacitinib of placebo in combinatie met corticosteroïden als initiële behandeling voor chronische graft-versus-hostziekte

Binnenkort open voor deelname

Myelodysplastisch syndroom (MDS) – Acute Myeloïde Leukemie (AML)

 • Hovon 150

Een fase 3, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie met AG-120 of AG-221 in combinatie met inductietherapie en consolidatietherapie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom met een blasten-2 overmaat (MDS-EB2) met een IDH1 of IDH2-mutatie, die in aanmerking komt voor intensieve chemotherapie.

 • Hovon 156

Een fase 3, multicenter, open-label, gerandomiseerde, studie van Gilteritinib versus Midostaurin in combinatie met inductie en consolidatietherpaie gevolgd door een jaar onderhoud bij patiënten met nieuwe gediagnosticeerde acute myloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom met een blasten-2 overmaat (MDS-EB2) met FLT3 mutaties die in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie.

 • HOVON 155

Een gerandomiseerde fase II multicenter studie om de verdraagbaarheid en werkzaamheid van de toevoeging van midostaurine aan 10-daagse decitabine te beoordelen bij oudere volwassen AML en hoogrisico-MDS-patiënten.

 • Celyad CAR-T

Een openlabel, fase I, multicenterstudie om bij patiënten met recidiverende / refractaire acute myeloïde leukemie of myelodysplastisch syndroom de aanbevolen dosis CYAD-02 te bepalen na een niet-myeloablatieve preconditionering chemotherapie gevolgd door een mogelijke CYAD-02 consolidatiecyclus van niet -progressieve patiënten.