You are here

Oncologie

Studies open voor deelname

Hoofd en nek

INTERLINK-1:

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische, wereldwijde fase 3-studie van monalizumab of placebo in combinatie met cetuximab bij deelnemers met recidiverend of metastatisch plaveiselcelcarcinoom van hoofd en hals dat eerder werd behandeld met een immuun checkpoint inhibitor.

Borst

DESTINY-Breast06:

Een fase 3, gerandomiseerde, multicentrische, open-label studie van trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus chemotherapie volgens keuze van onderzoeker bij HER2-lage, hormoonreceptorpositieve borstkankerpatiënten waarbij de ziekte progressie heeft vertoond bij endocriene behandeling in de gemetastaseerde setting.

Urotheelcel/blaas

SGN22E-003:

Een open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3 studie naar enfortumab vedotine in combinatie met pembrolizumab t.o.v. chemotherapie op zich, bij eerder onbehandelde lokaal gevorderde of gemetastaseerde urotheliale kanker.

IMVIGOR (BO42843):

Een dubbelblinde, gerandomiseerde fase III-studie in meerdere centra naar atezolizumab (anti-PD-L1-antilichaam) versus placebo als adjuvante behandeling bij patiënten met hoog-risico spierinvasieve blaaskanker die ctDNA-positief zijn na cystectomie.

Prostaat

PSMAfore (CAAA617B12302):

Een gerandomiseerde, open-label, multicentrische, fase III-studie ter vergelijking van 177Lu-PSMA-617 versus een wijziging in androgeenreceptorgerichte therapie voor de behandeling van nog niet eerder met taxanen behandelde mannen met progressieve, gemetastaseerde, castratieresistente prostaatkanker.

CONTACT (XL184-315):

Een Fase 3, gerandomiseerd, open-label, gecontroleerd onderzoek van Cabozantinib (XL184) in combinatie met atezolizumab vs. tweede nieuwe hormonale therapie (NHT) bij proefpersonen met metastatische castratieresistente prostaatkanker.

Nier

REPLICA:

Real-life behandeling met cabozantinib van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niercelkanker: een beschrijven en prospectief niet-interventioneel onderzoek.

Gemetastaseerde solide tumoren

BALLETT EN PRECISION-1:

Een studie om de klinische waarde te onderzoeken van uitgebreide genomische profilering uitgevoerd door Belgische Next Generation Sequencing laboratoria: een Belgische PRECISION studie van de BSMO in samenwerking met het Kankercentrum (BALLETT).

Het Belgische Moleculaire Profilerings Programma van metastatische kanker voor klinische beslissingen en behandeling toewijzing (Precision 1).

Studies voor de toekomst

Urotheelcel/blaas

KEYNOTE-905/EV-303 (MK3475-905):

A Randomized Phase 3 Study Evaluating Cystectomy with Perioperative Pembrolizumab and Cystectomy with Perioperative Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab versus Cystectomy Alone in Cisplatin-Ineligible Participants with Muscle-Invasive Bladder Cancer.

Contact studieteam

e  ctc.onco@azdelta.be

Rina Talpe 051 23 75 11
Els Verbruggen 051 23 39 04
Nathalie Van Damme 051 23 73 25