You are here

Longziekten

Studies open voor deelname

COPD

Severe asthma registry

databank met info over nucala/Xolair gebruikers

Trivolve

Een prospectieve, niet interventionele studie in patienten met COPD die overschakelen naar tripeltherapie (LAMA/LABA/ICS) gecombineerd in een enkele inhalator (TRIVOLVE)

EBV project

bronchoscopische longvolume reductie behandeling met eenrichtingsventielen

 

Longkanker

CPDR001C2101

Fase Ib, multicentrische , open label studie met PDR001 in combinatie met platinadoublet chemotherapie in PD-L1 ongeselecteerde, gemetastaseerde NSCLC patiënten

CA209-9LA

Een onderzoek van nivolumab plus ipilimumab in combinatie met chemotherapie vs. chemotherapie alleen als eerstelijnsbehandeling voor stadium IV niet-kleincellige longtumoren (NSCLC)

MS200095-0022,

 Een fase II-onderzoek met één enkele groep naar tepotinib in gevorderde (stadium IIIB/IV) niet-kleincellige longkanker met MET exon 14 (METex14) “skipping” mutaties (VISION).

EORTC-1416-LCG/ETOP-8-15/MK-3475-091-01: PEARLS

Een gerandomiseerde fase 3-studie met anti-PD-1 monoklonaal antilichaam pembrolizumab (MK-3475) versus placebo voor patiënten met NSCLC in een vroeg stadium na resectie en het voltooien van standaard adjuvante therapie (PEARLS

R2810-ONC-1763

Een gerandomiseerd, open-label onderzoek of combinaties van standaard en hoge dosis REGN2810 (Cemiplimab; anti-PD-1 antilichaam) en Ipilimumab (anti-CTLA-4 antilichaam) in de tweedelijnsbehandeling van patiënten met gemetastaseerde niet-kleincellige long Kanker met tumoren die PD-L1 <50% tot expressie brengen.

Echo 306: MK3475-671

platinadoublet chemotherapie+ pemebrolizumab of placebo als neodjuvante/adjuvante therapie bij operable stadium IIB (N1) of IIIA NSCLC

Studies in de toekomst

COPD

Predictumab

voorspellende factoren en magnitude van respons bij omalizumab en mepolizumab in allergische en eosinophilische ernstige astma: een multicenterend pragmatisch proef in belgië

Ponente

Een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle groep,
Open label, fase 3b studie om de veiligheid en werkzaamheid van Benralizumab te evalueren bij patiënten met ernstige en ongecontroleerde astma.

Longkanker

Prolung 1

Prospectief, open-label, interventioneel onderzoek om te onderzoeken of vroege terugkeer van de ziekte bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom die een curatieve intentie zullen ondergaan, kan worden voorspeld door middel van metabole fenotypering door proton nucleaire magnetische resonantie (1H-NMR) spectroscopie

R2810-ONC-1613

Een gerandomiseerde, fase III, open-label studie van combinaties van REGN2810 (anti-PD-1 antilichaam), ipilimumab (anti-CTLA-4 antilichaam), en platinum gebaseerde doublet chemotherapie in eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker met tumoren die PD-L1 <50% tot expressie brengen

R2810-ONC-1611

Een gerandomiseerde, fase 3, open-label studie van combinaties van REGN2810 (anti-PD-1 antilichaam), op platina gebaseerde doublet chemotherapie en Ipilimumab (anti-CTLA-4 antilichaam) versus Pembrolizumab monotherapie in eerste- Lijnbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met tumoren die PD-L1 ≥50 tot expressie brengen

Canopy2

Een fase III, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerd onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van canakinumab in combinatie met docetaxel versus placebo in combinatie met docetaxel bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die eerder werden behandeld met PD (L) 1-remmers en platinum-gebaseerde chemotherapie.

Reveal

Retrospectieve, observationele studie om de behandelingspatronen en uitkomsten van EGRF gemuteerde lokaal gevorderde en gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) -patiënten te beschrijven, in België

Anam-17-21

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, Placebo-gecontroleerde, multicenter-studie om de werkzaamheid en veiligheid van Anamorelin HCl te evalueren voor de behandeling van maligniteiten geassocieerd gewichtsverlies en anorexia bij volwassen patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Oncocare study

Observatieonderzoek om ondervoeding te beoordelen bij kankerpatiënten die palliatieve of neoadjuvante antikanker therapie krijgen in België.