You are here

Longziekten

Studies open voor deelname

SCLC: small cell longkanker

 • KEYLINK-013

Placebogecontroleerde, fase 3 studie naar gelijktijdige chemoradiotherapie met pembrolizumab gevolgd door pembrolizumab en olaparib bij LS-SCLC.

 • 20200469: Delphi 303

Een Fase 1b studie die de veiligheid en de werkzaamheid van de eerstelijnsbehandeling met tarlatamab in combinatie met carboplatine, etoposide en een PD-L1-remmer evalueert bij personen met extensive-stage kleincellig longcarcinoom.

 • 2021004: Delphi 304

Een gerandomiseerde, open-label, fase 3 studie waarin Tarlatamab wordt vergeleken met standaardbehandeling bij personen met recidiverende kleincellige longkanker na eerstelijns platina chemotherapie

NSCL: non-small cell longkanker

Stadium II-III

 • NeoCoast2

Een gerandomiseerde, multicentrische, open-label, fase 2 studie betreffende  neoadjuvante en adjuvante behandeling in personen met een operabele niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Stadium IV 1ste lijn

 • PDC-Lung101

Een open-label, dosisescalatie fase I/II onderzoek ter bepaling van de veiligheid, tolerantie, immunogeniciteit en de preliminaire klinische activiteit van het therapeutisch tumor vaccin PDC*lung01, al dan niet gecombineerd met anti-PD-1 behandeling, in patiënten met een niet-kleincellige longtumor (NSCLC).

 • CA224-104

Een gerandomiseerde fase 2-studie naar relatlimab plus nivolumab in combinatie met chemotherapie versus nivolumab in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor deelnemers met stadium IV of recidiverende niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

 • INHARTED

Een fase I/IIa enkele-arm, open-label, multicentrisch klinisch onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en antitumoractiviteit van (i) oplopende dosissen en (ii) herhaalde maximaal verdraagbare dosis van Cisplatin, toegediend als droog poeder voor inhalatie, in combinatie met eerstelijns standaardzorg bij patiënten met stadium IV niet-kleincellige longkanker.

 • Long20-06

Ontwikkeling van een bloedtest voor de voorspelling van respons en toxiciteit van immunotherapie in longkanker.

Stadium IV - 2 + lijn

 • LATIFY

Een fase III-onderzoek naar ceralasertib plus durvalumab versus docetaxel bij patiënten met niet-kleincellige longkanker bij wie de ziekte tijdens of na een eerdere behandeling met anti-PD (L)1 en op platinumgebaseerde chemotherapie progressie heeft vertoond.

 • A2A-005

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van inupadenant in combinatie met carboplatine en pemetrexed bij volwassenen met niet-squameuze niet-kleincellige longkanker die ziekteprogressie vertoonden bij behandeling met immunotherapie.

 • CA116-003

Een gerandomiseerde, open-label, fase II-studie van MORAb-202 (Farletuzumab Ecteribulin), een foliumzuurreceptor-alfa gericht antilichaam-drugconjugaat, bij deelnemers met gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) adenocarcinoom na progressie bij eerdere therapieën.

Mutaties

EGFR common mutatie

 • Herthena-lung02

Een gerandomiseerde, open-label, fase III-studie van Patritumab Deruxtecan versus platina-gebaseerde chemotherapie in gemetastaseerde of lokaal gevorderde epidermale groeifactor receptor gemuteerde (EGFRm) niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na falen van EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapie.

 • Sapphron

Een gerandomiseerde, open-label fase III-studie naar savolitinib in combinatie met osimertinib versus op platina gebaseerde doublechemotherapie bij deelnemers met EGFR-gemuteerde MET-overexpressieve en/of geamplificeerde, lokaal gevorderde of metastatische niet-kleincellige longkanker die progressie vertoonden bij behandeling met osimertinib (SAFFRON).

 • Lat-flosi

Lokale ablatieve therapie met heelkunde of radiotherapie (bestralingen) bij oligoprogressieve (beperkte progressie) niet-kleincellig long carcinoom bij patiënten onder eerste-lijns behandeling met osimertinib

 • BAY29727088/21607

Een open-label, first-in-human studie van BAY 2927088 bij deelnemers met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een EGFR- en/of HER2-mutatie.

METexon14 skipping mutatie

 • Moment

Ziekteregister bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met METex14 overslaande alteraties.

CMET

 • SWAT:Study M21‐404

Een fase 1 first-in-human-studie  waarin de veiligheid, farmacokinetiek en werkzaamheid van ABBV-400 bij volwassen proefpersonen met vergevorderde vaste tumoren worden geëvalueerd.

KRASG12C mutatie

 • KontRASt-06

Een open-label fase II-studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van JDQ443 als monotherapie als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderde of metastatische KRAS G12C-gemuteerde niet-kleincellige longkanker met een PD-L1-expressie < 1% of een PD-L1-expressie ≥ 1% en een STK11-co-mutatie.

 • Krystal 12 

Een gerandomiseerde fase 3-studie van MRTX849 in vergelijking met docetaxel bij patiënten met eerder behandelde niet-kleincellige longkanker met de KRAS-mutatie G12C.

RET-fusion

 • Libretto-432/JZJX

Een placebogecontroleerde dubbelblinde gerandomiseerde fase 3-studie naar adjuvante Selpercatinib in aansluiting op een definitieve locoregionale behandeling bij deelnemers met stadium IB-IIIA RET-fusie-positief NSCLC.

Contact studieteam

Mathijs Bonne 051 23 76 18 e mathijs.bonne@azdelta.be
Lore Carton 051 23 75 04 lore.carton@azdelta.be
Melissa Masschelin 051 23 72 07 melissa.masschelin@azdelta.be