You are here

Longziekten

Studies open voor deelname

COPD/ASTMA

BE-REAL

Een multicentrische, enkele arm, observationele, prospectieve studie om de demografische kenmerken, ziektelast en patiënt-gerapporteerde uitkomst te bestuderen in ongecontroleerde, ernstig eosinofiel astmapatiëntenvan 18 jaar of ouder en die in aanmerking komen voor de behandeling met benralizumab in België

PREDICTUMAB

Factoren die de respons op omalizumab en mepolizumabvoorspellen bij ernstig (allergische en eosinofiele) astma:een multicentrisch, open, prospectief, gerandomiseerd onderzoek bij volwassen patiënten in België

EBV project

plaatsing van endobronchiale éénrichtingsventielen bij patiënten met ernstige longemphyseem

LONGKANKER

Non-small Cell Longkanker (NSCLC) of niet-kleincellige longkanker

Echo 306: MK3475-671

platinadoublet chemotherapie+ pembrolizumabof placebo als neodjuvante/adjuvante therapie bij operabele stadium IIB (N1) of IIIA NSCLC

PACIFIC-R studie

De eerste gegevens uit de praktijk van niet-reseceerbare stadium III NSCLC-patiënten behandeld met durvalumabna chemoradiotherapie 

PROLUNG-1

Kan de kans op vroegtijdig herval bij longkankerpatiënten voorspeld worden? Een prospectieve open label interventionele studie om na te gaan of vroegtijdige ziekteherval bij NSCLC patiënten die een operatieondergaan met curatieve bedoelingen kan voorspeld worden via metabole fenotypering door 1H-NMR spectroscopie

LONG 18-05

Ontwikkeling van een bloedtest voor de diagnose van ALK, ROS1 en MET afwijkingen

LIQUID BIOPSY

Ontwikkelen van een bloedtestvoor de diagnose en opvolging van thoracale letsels
Ontwikkelen van een bloedtest voor het opsporen van een EGFR mutatie in NSCLC

MS100095-0022

Een fase II-onderzoek met één enkele groep naar tepotinib in gevorderde (stadium IIIB/IV)niet-kleincellige longkanker met MET exon 14 (METex14) “skipping” mutaties(VISION). 

MS200095-0031

Een fase II-studie met een enkele groep voor onderzoek naar tepotinib in combinatie met osimertinib bij MET-geamplificeerde, gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die activering van EGFR-mutaties herbergt en resistentie heeft verworven tegen eerdere behandeling met EGFR-tyrosinekinaseremmer van de 1e tot 3e generatie

SPI-POZ-202

Een fase 2-onderzoek naar poziotinibbij patenten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), lokaal gevorderd of gemetastaseerd, met EGFR- of HER2-exon 20-insertiemutaties (ZENITH20)

ANAM-17-21

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter fase 3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van anamorelin HClvoor de behandeling van met maligniteit geassocieerd gewichtsverlies en anorexia bij volwassen patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker

ONCOCARE

Observationele studie om de ondervoeding te evalueren bij kankerpatiënten die palliatieve of neoadjuvante antikankertherapie krijgen in België

Small cell longkanker (SCLC ) of kleincellige longkanker

MS100036-0022

Een multicentrische open label studie fase Ib gevolgd door een gerandomiseerde placebo gecontroleerde dubbelblinde fase,II om de efficaciteit, veiligheid, verdraagzaamheid en PK van MSC2490484A in combinatie met etoposide en cisplatin bij patiënten SCLC extensive disease (ED).”

ADRIATIC 

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd multi-centrum, internationaal fase 3 onderzoek naar durvalumab of durvalumabsamen met tremelimumab als consolidatiebehandeling voor patiënten met kleincellig longkanker in een beperkt stadium, die niet  progressief zijn na gelijktijdige chemoradiotherapie

IMREAL: MO40653   

 Een niet-interventionele, multicentrische, meervoudige cohort studie, ter beoordeling van de resultaten en veiligheid van atezolizumabonder reële omstandigheden bij patiënten die in de dagdagelijkse medische praktijk behandeld worden                                                                  

ANDERE

 ZAMBON

Een dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische klinische onderzoeksstudie om de werkzaamheid en veiligheid te bestuderen van een 12 maanden durende therapie met geïnhaleerde Promixin® (colistimethaatnatrium) voor de behandeling van patiënten met bronchiëctasie niet geassocieerd met cystische fibrose en met een chronische infectie met Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)

Ernstige Covid-19

Onderzoek naar de genetische en immunologische basis van ernstige virale infecties

COV-AID

Een prospectieve, gerandomiseerde open-label interventionele studie om de werkzaamheid van ontstekingsremmers anakinra, tocilizumab en siltuximab te testen bij COVID-19 patiënten met zuurstofnood en cytokine storm 

SARPAC

Een prospectieve, gerandomiseerde open-label interventionele studie om de werkzaamheid van sargramostim bij COVID-19 patiënten met acuut longfalen met zuurstofnood na te gaan door meting van oxygenatie en korte en lange termijn ziekteverloop 

DAWN-AZITHRO

Een gerandomiseerde, open label ‘proof of concept’ klinische studie met nieuwe antivirale middelen tegen  SARS-CoV-2

DAWN-PLASMA

Een gerandomiseerde, open label  ‘proof of concept’ klinische studie met gedoneerde antilichamen werkzaam tegen covid 19

TERAVOLT studie

Internationaal patiënten register voor patiënten met longkanker en COVID-19

                                          

Overzicht studies in toekomst

NSCLC

MS200647-0005 

Een multicentrische, open label gerandomiseerde en gecontrolleerde fase 2 studie met M7824 in combinatie met concurrente chemoradiotherapiegevolgd door consolidatie met M7824 of chemoradiatie gevolgd door consolidatie met durvalumab of M7824  bij patiënten met inoperabele stadium III NSCLC

Miratie 516-005

Een gerandomiseerde fase 3 studie van sitravatinib gecombineerd met  nivolumabversus s docetacel in patiënten met gevorderde non squamous NSCLCdie ziekte progressie tonen tijdens of na platinum gebasseerde chemotherapie en een checkpoint inhibitor.   

20190009

 Een gerandomiseerde open label multicentrische fase 3 studie om de efficaciteit en veiligheid van AMG 510  te vergelijken met docetaxelin patiënten met gemetastaseerd NSCLC met een KRAS p.G12C Mutatie

JZJC study : LIBRETTO-431: 

A Multicenter, Randomized, Open-Label, Phase 3 Trial Comparing LOXO-292 to Platinum-Based and Pemetrexed Therapy with or without Pembrolizumab as Initial Treatment of Advanced or Metastatic RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancer.

SCLC

MK7339-005                                                                     

Pembrolizumab in combinatie met etoposide/paltinum gevolgd door pembrolizumab met of zonder onderhoudsbehandeling met olaparibin de eerste lijnsbehandeling van patiënten met ES-SCLC

GO41767

een gerandomiseerde dubbel blinde  placebogecontrolleerde fase I/III studie met carboplatinum plus etoposide plus atezolizumab met of zonder tiragolumab (anti-TIGIT antilichaam) in patiënten met onbehandelde ES-SCLC